ချီကာဂိုသွား ေတာလား - ၁

ဇူလိှုင် ၄ လွတ်လပ်ေရးေန ့ ရံုးပိတ်ရက် ဘယ်ကိုသွားလည်ရင် ေကာင်းမလဲစဥ်းစားြကတော့ ချီကာဂိုကို သတိရသွားတယ်။ စတိတ်ကို လာတုန်းက ပထမဆံုးေြခချတဲ့ေနရာက ချီကာဂို ေကျာင်းကနေဆိုရင် ၄ နာရီေလာက်ပဲဝေးတယ်။ ကေျာင်းသားတိုင်းအားရင် ချီကာဂို သွားလည်ြကတယ်။ ကိုယ်တို ့အုပ်စုရဲ ့ကားကမကောင်း ပိုက်ဆံလည်းမရိှြကတော့ နီးရဲ ့သားနဲ ့ သွားမလည်ြဖစ်ဘူး။ စတိတ်ကို ပထမဆံုးေြခချတုန်းက တခါ၊ ေနာက်တတန်းေစာင့်ဖို ့ အင်ဒီယားနားြပည်နယ် ဖို ့ဝိန်းြမိ ု ့ကို သွားတုန်းကနှစ်ခါ၊  ေကျာင်းြပီးေတာ့ အလုပ်ရှာဖို ့ မိုင်းဖန်၊ ဆူနမ်တို ့နေတဲ့ အိုဟိုင်းရိုးြပည်နယ် စင်စင်နာတီြမိ ု့ကို သွားတုန်းကတခါ၊ သံုးလအတွင်း အလုပ်မရလို ့ ေကျာင်းမှာပရောဂျက်မန်းေန ့မန် ့ဘာသာ တလတက်ဖို ့ ေကျာင်းကိုြပန်ရတုန်းကတခါ ငါးခါတိတိ ချီကာဂိုကို ြဖတ်ရဖူးတယ်။ ဒါေပမဲ့ ေလဆိပ်၊ ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာပဲ အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။ ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာ ေနာက်ကားကို အြကာြကီးေစာင့်ရလို ့ ြမိ ု ့ထဲထွက်လည်ဖို ့ အချိန်ရိှတယ်ဆိုေပမဲ့ ေရာက်တဲ့အချိန်က ညဖက်ဆိုေတာ့ ထွက်မလည်ြဖစ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ ့ချီကာဂိုကို ကပ်ေကျာ်ြဖစ်ေနတယ်။ ဇူလိှုင် ၄ ရက်နေ ့က ြကသပေတးေန ့ဆိုေတာ့ ေသာြကာေန ့ခွင့်ယူြပီး ခရီးထွက်မလို ့စီစဥ်ထားတာ ရံုးအဟောင်းမှာ တလနို ့တစ်ေပးေနတဲ့အချိန်ဆိုေတာ့ ခွင့်ယူလို ့မရဘူး။ ဟယ်လင့်ကို သွားေြပာြကည့်ေတာ့ ခွင့်ေပးလိုက်မယ် ဘယ်သူ ့ကိုမှမ ေြပာနဲ ့တဲ့။ ဝိုင်းက ေစျးသက်သာတဲ့ ေလယာဥ်လတ်မှတ်၊ ဟိုတယ်ရှာတဲ့ေနရာမှာ ေတာ်တယ်။ ဟိုတယ်ကို အတူတူဘွတ်တယ် ဆိုရင်ေတာင် Frequent traveller မို ့လို ့ ဝိုင်းက ကိုယ့်ထက်ပိုသက်သာတဲ့ေစျးနဲ ့ရတယ်။ ကိုယ်က ခရီးလမ်းေြကာင်း၊ တိုးေတွ ရှာေဖွတဲ့အပိုင်း တာဝန်ယူတယ်။ ေြမပံုြကည့်တာကွှျမ်းကျင်တဲ့သူမို ့ ဘယ်ကနေဘယ်ကို ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာ ကိုယ့်တာဝန်။ ဇူလိှုင် ၃ ရက် သူများရံုးေတွ ေစာေစာဆင်းြကပေမဲ့ ကိုယ်တို ့ရံုးက ဆင်းမပေးဘူး။ ရံုးဆင်းတာနဲ ့ အိမ်ကိုေြပး အထုပ်ယူ ဂျက်ဆင်ဟိုက်ကို ချိန်းထားတဲ့အချိန်ထက် ၁၅ မိနစ်ေနာက်ကျြပီးေတာ့မှရောက်လို ့ ဝိုင်းကဆူတယ်။ ဘယ်လိုြဖစ်တာလဲ TSA မှာ တန်းစီရတာအြကာြကီးဆိုရင် မလွယ်ဘူး။ ဝိုင်းဆို တရုတ်ြပည်မှာ ၃ နာရီေလာက် တန်းစီရဖူးတယ်။ ဂျက်ဆင်ဟိုက်ကနေ လာဂွာရီရာေလဆိပ်ဆီ သွားတဲ့ဘတ်စ်ကားကလည်းြကာ။ ြမန်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ အရာအားလံုး ေနှးစိစိနဲ ့။ ချက်ကင်ဝင်ြပီးေတာ့ TSA မှာ ြမန်လို ့ေတာ်ေသးတယ်။ နယူးေယာက်ကနေ ချီကာဂိုကို နှစ်နာရီပဲစီးရတယ်။

ချီကာဂိုကို ည ၁၁ နာရီေရာက်တယ်။ ေလဆိပ်ကနေ ြမိ ု ့လယ်ေကာင် ယူနီယမ်ဘူတာကို ၄၅ မိနစ်ရထားစီးရတယ်။ ဘူတာကနေ ဟိုင်းချီကာဂိုဟိုစတယ်ကို မိနစ်နှစ်ဆယ်ေလာက် လမ်းေလှျာက်ရတယ်။ လမ်းမှာေတွ ့ရတဲ့လူေတွက တမျိုးေတွ၊ လံုြခံုစိတ်ချမှုမရိှဘူးလို ့ ခံစားရလို ့ ဝိုင်းကို ကိုယ့်နားကပ်ခိုင်း လမ်းြမန်ြမန်လေှျာက်ြကတယ်။ ဇူလိှုင် ၄ ြကသပတေးနေ ့ မနက်စာကို ဟိုစတယ်မှာစားတယ်။ မစ်ချီကန်လမ်းမ ြကီးအတိုင်း လမ်းေလှျာက်ြပီး The Art Institute of Chicago  ြပတိုက်ေရှ ့မှာ ဓာတ်ပံုရိုက်တယ်။ အဲ့ဒီြပတိုက်က နာမည်ြကီးတယ်။ ြပတိုက်ေဘး ပန်းဲြခံထဲက ပန်းပုရုပ်ေတွအ ေြကာင်းသိချင်ရင် အွန်လိုင်းကနေ နားေထာင်လို ့ရတယ်။ ပန်းြခံထဲ ေသနတ်မယူရဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ေတွ ့တယ်။ ေသနတ်ပစ်မှု ြဖစ်ပွားတဲ့ ြမိ ု ့ေတွထဲမှာ ချီကာဂိုက နာမည်ြကီးပဲ။ နာမည်ြကီးမီလန်နီးယမ်းပန်းြခံထဲက Cloud Gate နဲ ့ ဓာတ်ပံုမရိုက်လို ့ကတော့ ချီကာဂိုေရာက်တယ်လို ့ ဘယ်ဆိုနိုင်ပါ့မလဲ။ အြပန်ကျတော့ မစ်ချီကန်ေရကန်ေဘး ပန်းြခံထဲကနေ ြပန်ခဲ့ြကတယ်။ အတော်ပူတာပဲ ၉၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ေကျာ်မယ် မစ်ချီကန်ရေကန်နားမှာမို ့ ေအးမယ်ထင်နေတာ နယူးေယာက်ထက်ေတာင် ပူနေသေးတယ်။ ဆူနမ်တို ့ ဘာလုပ်ေနလဲလို ့ ေမးြကည့်ေတာ့ ပူလွန်းလို ့ ဘယ်မှမသွားဘူးတဲ့ ထင်သားပဲ။ ပူလွန်းလို ့ ေခွှျးြပိ ုက်ြပိ ုက်ကျတယ်။ ေန ့လည် ၁၁ နာရီ ဟိုစတယ်က စီစဥ်ေပးတဲ့ ၃ နာရီလမ်းေလှျာက်တိုးမှာ လိုက်ပါတယ်။ တိုးဂိုက်က အသက် ၇၀ ေကျာ် သွက်လက်ကျန်းမာတယ်။ လမ်းတလေှျာက်က အထင်ကရနေရာေတွကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရှင်းြပတယ်။ ချီကာဂိုြမစ်ေဘးအတိုင်း လမ်းေလှျာက်ြကတယ်။ ြမစ်ထဲမှာ ခရူသဘေ္ာ၊ စပိဘုတ်ေတွ ေတွ  ့တယ်။ တံတားကိုြဖတ်ေကျာ်ြပီး ြပတိုက်တခုမှာ အိမ်သာအတွက် ရပ်ေပးတယ်။ ပထမဆံုးဆယ်ဖီပံု၊ ပန်းချီကားလက်ရာေကာင်းေကာင်း ေတွ ့ခဲ့တယ်။ မနက်ကရောက်ခဲ့တဲ့ ြပတိုက်နားက ပန်းြခံထဲမှာ ၃ နာရီလမ်းေလှျာက်တိုး ြပီးဆံုးတယ်။ တိုးဂိုက်ကို သဘောကျလို ့ တစ်ဖ်ေပးမလို ့ကို ဘယ်သူမှမပေးတာနဲ ့ မပေးြဖစ်ေတာ့ဘူး။ လံုြခံ ုစိတ်ချမှုမရိှလို ့ ြဖစ်နိုင်ရင် မစ်ချီကန်လမ်းမ ြကီးမှာပဲလမ်းေလှျာက် အူဘာစီးပါတဲ့။ ေအးရှန်းဆိုင်ရှာတာ ပတ်ချာလည်ရိုက် ဆိုင်ေတွအားလံုးနီးပါး ပိတ်ထားတယ်။ ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ေတွထဲက အကောင်းဆံုးလို ့ထင်တဲ့ဆိုင်မှာဝင်စားေတာ့ ေြခကုန်လက်ပန်းကျနေ ြပီ။

The Art Institute of Chicago

ဘိုစာဆိုေတာ့ ဗိုက်ကမဝချင်ဘူး  ထမင်း၊ ေခါက်ဆွဲစားရမှ ဗိုက်ဝတယ်လို ့ ထင်တာကိုး။ 711 မှာ ေခါက်ဆွဲ ြပ ုတ်ဝင်ဝယ်ြပီးေတာ့မှ Panda Express ဆိုင်ေတွ ့တယ်။ တရုတ်ေတွများ အဲ့ဒီလိုစီးပွားရှာတာ ဆိုင်အားလံုးနီးပါး ပိတ်တာကိုေတာင် မပိတ်ဘူး။ သူမပိတ်လို ့ဘဲ ေတာ်ေသးတယ် နို ့မို ့တို ့များ ထမင်းငတ်မယ်။ လမ်းေလှျာက်တိုးနဲ ့ ကိုယ်တို ့မနက်ကသွားခဲ့တဲ့ ေနရာေတွမတူတာ ေကာင်းလိုက်တာ။ ခုဆို ချီကာဂို ြမို ့လယ်ေကာင်တခွင် အနှံ ့လည်ခဲ့တယ်လို ့ ေ ြပာလို ့ရ ြပီ။ ခဏနားြပီးေတာ့ ဟိုစတယ်ကစီစဥ်ေပးတဲ့ မီးရှူးမီးပန်းြကည့်တဲ့တိုးမှာ လိုက်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ေရးနေ ့ မီးရှူးမီးပန်းက ည ၉ နာရီမှာ စတင်တာမို ့လို ့ တိုးက ည ၈ နာရီခွဲမှာ စတင်တယ်။ နာမည်ကေျာ်ေနဗီပီရာမှာ လူတအားကျပ်တာမို ့လို ့ ဟိုစတယ်ေရှ ့ဖက် မီချီကန်ေရကန်ေဘးက ဂရန်းပန်းြခံကနေပဲ သွားြကည့်မှာတဲ့။ လူေတွက ြကိတ်ြကတ်တိုး ြမစ်ကမ်းေဘးနား လမ်းမတဖက်ြခမ်း ပန်းြခံနားက ေလှကားထစ်ေလးမှာ ေနရာရလို ့ထိုင်တယ်။ မီးရှူးမီးပန်းေဖာက်ေတာ့ ြမင်ကွင်းမကောင်းလို ့ ကားေတွအတော်ထူထပ်တဲ့ ကားလမ်းမကို ြဖတ်ေကျာ်ြပီး ေရကန်ေဘးနားကနေ သွားြကည့်ြကတယ်။ ကန်တက်ကီြပည်နယ် လူဝီဗီလ်ြမိ ု ့က Thunder over Louisville သန်ဒါအိုဗာလူဝီဗီလ်ကို ြကည့်ထားြပီးတဲ့သူမို ့ ချီကာဂိုမီးရှူးမီးပန်းက အမွှားေလး။ ဝိုင်းကတောင် ေြပာေနသေးတယ် ချီကာဂိုြမိ ု ့ြကီးြဖစ်ြပီး မီးရှူးမီးပန်းက သူ ့ဇာတိဗီယက်နမ်ေတာြမိ ု ့ေလးက မီးရှူးမီးပန်းေလာက်ေတာင် မ ြကီးကျယ်ဘူးတဲ့။ ကဲ ေြပာကုန်ြက ြပီ ချီကာဂိုေရ။ အဲ့ဒီေန ့က ၈ မိုင်ေကျာ် လမ်းေလှျာက်ရလို ့ အတော်ပင်ပန်းတယ် အိပ်ယာေစာေစာဝင်တယ် မနက်အထိ တရေးပဲ။ ေနာက်ေန ့မှာေတာ့ အင်ဒီယားနားြပည်နယ် ဒုဆန်းအမျိုးသားဥယျာဥ်ကို သွားလည်တဲ့အ ေြကာင်းကတော့ ေနာက်ပို ့စ်မှာပဲ တင်ပါတော့မယ်။

Happy Traveling!
စန်းထွန်း
ေအာက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၉။

Cloud Gate
Millenium Park
Chicago River
Grant Park
Firework at Navy Pier from Grant Park

No comments: