07 December 2019

ဗာမွန်သွား ေတာလား - ၂

ေအာက်တိုဘာ ၂၀ တနင်္ဂနေွနေ ့ မနက် ၈ နာရီမှ ကားထွက်မှာဆိုတော့ မနက်စာစားြပီး ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့ေကာင်းမယ့် ေနရာတေွကို ရှာေဖွြကည့်တော့ ေမပယ်ပင်တပင်ေတွ ့တယ်။ ဟိုတယ်ကို ပတ်ြကည့်လိုက်တဲ့အခါ ဝါထိန်နေတဲ့သစ်ပင်ကိုေတွ ့ေတာ့ မဟုတ်ေသးပါဘူး အခန်းကနေတေွ ့လိုက်တာ ဒီအပင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုြပီး ပတ်ရှာြကည့်လိုက်တာ ေနာက်ဆံုးမှာေတွ ့တယ်။ သစ်ရွက်ဝါတေွ အများြကီးလို ့ထင်ရအောင်၊ ဓာတ်ပံုထဲမှာလှအောင် ရိုက်ရတာ ဓာတ်ပံုဆရာ၊ ေမာ်ဒယ်၊ အလင်းအမေှာင်၊ အြပင်အဆင်၊ အဝတ်အစား၊ မိတ်ကပ် အားလံုးေကာင်းမှ ဓာတ်ပံုေကာင်းတပံုရတယ်။ တရုတ်မတအုပ်ကတော့ လမ်းေလှျာက်နေကြတယ်။ ကိုယ်တို ့က အစောကြီးဘွတ်လို ့ ပထမဆံုးထိုင်ခံုရတယ်။ ပထမဆံုးသွားရောက်မယ့် ေနရာကတော့ ဗာမွန်ပြည်နယ် မန်ချက်စတာြမိ ု ့က လင်ကွန်းမိသားစုအိမ်။ အမေရိကန်သမ္မတ အီဗရာဟမ်လင်ကွန်းမှာ သားေလးေယာက်ရိှပေမယ့် သံုးေယာက်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆံုးပါးသွားတယ်။ သားေရာဘတ် မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ဖြစ်ြပီး ဧက ၄၀၀ ေကျာ် ကျယ်ဝန်းတယ်။ Hidene လို ့ အမည်တွင်တယ် ေရှးတုန်းကလက်ရာအတိုင်း ြပင်ဆင်ထားတယ်။ နှစ်ေပါင်း ၂၀၀ ေကျာ်သက်တမ်းရိှတဲ့ စန္ဒရားကိုြမင်တော့ စန္ဒရားတီးသင်ချင်တယ်။ ဘိုတေွကတော့ လင်ကွန်းဦးထုပ်ြကည့်လိုက်၊ စာေတွကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်လိုက်။ ကိုယ်တေွကတော့ ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့ေကာင်းမဲ့ ေနရာကိုရှာေဖွဖို ့ပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ တရုတ်အန်တီြကီးတယောက်က အင်မတန်အသံကျယ်တယ် သူ ့အသံကိုဟိုးအဝေးထဲက ြကားရတယ်။ ဝိုင်းက တက်ြကွရွှင်လန်းေစတာေတာ့ ေကာင်းပါရဲ ့ အသံကျယ်တာြကီးက စိတ်အနေှာင့်အယှက်ြဖစ်စေတယ်။ သူ ့အသံကျယ်ြကီး ြကားရတိုင်း မျက်နှာရံှု ့ြပတယ်။ အနီေရာင်ဂါဝန်ဝတ်ြပီး တံတိုင်းေပါ်တက်ထိုင်ြပီး ပံုစံအမျိုးမျိုးနဲ ့ ရိုက်နေလို ့ အမလေး... ြပ ုတ်ကျမှဒုက္ခ။ လံုြခံ ုေရးဝန်ထမ်းကလာြပီး မတက်နဲ ့လို ့ ေြပာလိမ့်မယ်။ ဝိုင်းက သူကားေပါ်မှာ အနီေရာင်ဂါဝန် ဝတ်မထားပါဘူး ဟုတ်တယ် အပေါ်ကထပ်ဝတ်လိုက်တာ ြဖစ်မယ်။ တရုတ်မတယောက်က ြပတိုက်ထဲကပစ္စည်းတေွကို ကိုင်နေလို ့ ဝိုင်းက မျက်နှာရံှု ့ြပ ြပီး လာ ... သူနဲ ့ေဝးရာကို ြမန်ြမန်သွားမယ် ေတာ်ြကာဝန်ထမ်းကလာေြပာရင် လူေတွြကည့်ြကမှာ။ ြခံဝင်းြကီးက အကျယ်ြကီး တယ်လီစကုပ်လည်းရိှတယ်။ လမ်းြကားေလးက အင်မတန်လှလို ့ ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့ေကာင်းတယ်။ ဒုတိယသွားရောက်တဲ့နေရာကတော့  ချက်နပ်ဆိုတဲ့ြမိ ု ့ေလးပါ။ ဗာမွန်ရထားက အသွား ၁၅ မိနစ် အြပန် ၁၅ မိနစ် ြမင်ရတဲ့ရှုခင်းက အင်မတန်လှတယ်။


ေန ့လည်စာကို မက်ေဒါနယ်မှာစားတော့ ကိုယ်တို ့ကမစားဘဲ တောင်ပေါ်လမ်းေလးအတိုင်းေလှျာက်ြပီး ဓာတ်ပံုရိုက်ြကတယ်။ တဖက်လမ်းကိုကူးတော့ ြမစ်ေချာင်းေဘးေလးက အင်မတန်သာယာတယ်။  အင်ပီရီယိုအာမနီဆိုင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ဒစ်စကောင့် အချိန်မရိှတော့တာ နာတာပဲ။ လယ်တောကိုေရာက်တော့ ဂိုေဒါင်အြမင့်ြကီးက ဘာလဲလို ့ေမးြကည့်တော့ ေဆာင်းတွင်းမှာစားဖို ့ တိရစာ္ဆန်စာေတွ သိမ်းဆည်းထားတဲ့နေရာတဲ့။ ြကက်၊ ဘဲ၊ ဝက်၊ ယုန်၊ ြမင်းရိှတယ် ကိုင်ြကည့်လို ့ အစာေကွျးလို ့ရတယ်။ ဟိုင်းြကီးမှာနေတုန်းက အဖေမေွးထားတဲ့ ြကက်တေွကို အစာေကွှျး ေလှာင်အိမ်ထဲသွင်း ြကက်ဥေကာက်ခဲ့ရတယ်။ ဝက်ေမွးတာ ထမင်းရည်တိုက် ေကာင်းေကာင်းေကွှျးေပမဲ့ ဝြဖိ ုးမလာဘူး။ ဝက်က ေမာ်ဒယ်ေလးလို ပိန်ပိန်ေလး။ ဝိုင်းက လယ်ေတာဝင်ေြကးက ၈ ကျပ်တောင် ကိုယ်တေွက နယ်မှာြကီးြပင်းခဲ့တဲ့သူတေွမို ့လို ့ ဒါတေွကမထူးဆန်းဘူး။ ြမို ့သူြမိ ု ့သားတေွအတွက်ကတော့ အထူးအဆန်းြဖစ်နေမှာေပါ့။ လယ်တောက ြကက်ဥ၊ အသီးအရွက်တေွ ဝယ်ချင်ေပမဲ့ သယ်ရမဲ့ခရီးကဝေးလို ့ မဝယ်ြဖစ်တော့ဘူး။ မိုးရွာလာလို ့ ကားေပါ်တက် ေတာ်ေတာ်နဲ ့ကားမထွက်လို ့ ဒီလယ်တောမှာ ဘာမှာြကည့်စရာရိှလို ့ ြကာနေတာလဲလို ့ စူးစမ်းြကည့်လိုက်တော့ အိမ်သာမှာတန်းစီနေကြတာတဲ့။ ခရီးသွားတာ အဲ့ဒီလိုစိတ်ရှည်သည်းခံ ေစာင့်ဆိုင်းရတယ်။ ေဆာင်းဦးရွက်ေြကွခရီးထဲမှာ ၂၀၁၇ မကြီးနဲ ့ နယူးဂျာစီြပည်နယ် ပလစ်ဆိတ်ပန်းြခံက သွားတုန်းနဲ ့ ခုဗာမွန်ခရီးဟာ အလှဆံုးပဲ။ မက်ဟန်တန်တရုတ်တန်းကို ည ၉ နာရီမှရောက်တော့ နှစ်တထောင်ြကက်ဥ ဆန်ြပ ုတ်နဲ ့ ဘဲကင်ဝယ်ခဲ့တယ်။ ဆန်ြပ ုတ်က လူမမာစာပေမဲ့ အဲ့ဒီဆိုင်ကဆန်ြပ ုတ်ေတာ့ြကိ ုက်တယ်။ ရာသီဥတုအေးလို ့ ထမင်းမစားချင်ရင်၊ အစာအိမ်ကို အနားေပးချင်ရင် ဆန်ြပ ုတ်စားတယ်။ ဝက်ဝံေတာင်တက်တဲ့အကေြာင်းကတော့ ေနာက်ပို ့စ်မှပဲ တင်ပါတော့မယ်။

Happy Traveling!
စန်းထွန်း
ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၉။

https://www.taketours.com/new-york-ny/2-day-windham-manchester-fall-foliage-tour-from-new-york-155-9540.html

01 December 2019

ဗာမွန်သွား ေတာလား - ၁

စတိတ်မှာ သစ်ရွက်ေတွ အရောင်ေြပာင်းချိန်ဟာ အလှဆံုးပဲ။ ေအာက်တိုဘာ ၁၉၊ ၂၀ မှာ ဗာမွန်ြပည်နယ်ဖက်ကို Fall Foliage ခရီးထွက်ြဖစ်ပါတယ်။ မနက် ၇ နာရီ ၄၅ တရုတ်တန်းကနေ တိုးကားထွက်မှာ။ ကိုယ်က ရထားတေွ လမ်းေြကာင်းေတွပေြာင်း ေနာက်ကျလို ့ တဘူတာအဝေးမှာ ေရာက်နေပမဲ့ အချိန်မှီမရောက်နိုင်ေတာ့လို ့ ေြမပြင်ေပါ်တက် လမ်းမအတိုင်းေြပးြပီး တက္ကစီရှာ။ တက္ကစီကို အြမန်ဆံုးေမာင်းခိုင်း မီးပွိုင့်တေွပိတ်ေနလို ့ အနီးဆံုးနေရာနားမှာရပ်ြပီးေြပး ေတွ ့တဲ့တိုးဘတ်စ်ကားကို ေမးြကည့်ေတာ့ ေရှ ့ဆံုးကားတဲ့။ ဝိုင်းက စိတ်ပူလို ့ တိုးဂိုက်ကို ေစာင့်ပါလို ့ေြပာထားြပီး ကားေအာက်မှာေစာင့်ေနတယ်။ ကိုယ်ေရာက်ြပီးမကြာခင် ေနာက်ဆံုးတယောက်ေရာက်ြပီးတာနဲ ့ ကားထွက်တယ်။ ဒီနေ ့သွားလည်မဲ့ေနရာက တီဂွန်ဒီရိုရာခံတပ်တခုထဲမို ့လို ့ အက်ပ်စတိတ်ဖက် ေပါ့ကိစကီးြမိ ု ့နားက Walkaway over Hudson တံတားကို ပို ့ေပးမယ်တဲ့။ ေနွရာသီတုန်းက ေပါ့ကိစကီးကို ရထားဂိတ်ဆံုးစီးြပီး Walkway over Hudson တံတားကို ြဖတ်ေကျာ်ကာ သံုးမိုင်ဟိုက်ကင်း ထွက်ဖူးတယ်။ လမ်းတလေှျာက် သစ်ရွက်တေွ အရောင်ေြပာင်းနေတာ သိပ်လှတာပဲ။ နယူးေယာက်ဖက်မှာ အရောင်သိပ်မပေြာင်းေသးဘူး။ ဒီအချိန် ဗာမွန်ဖက်မှာ အလှဆံုးပဲ ထံုးစံအတိုင်း ကိုယ်တို ့ေတွ မှန်ကန်တဲ့ ဆံုးြဖတ်ချက်တေွ ချလိုက်ြပန်ြပီလို ့ေြပာြပီး ရယ်ြကသေးတယ်။ အဲ့ဒီလို သူများချီးကျူးေြပာစရာမလိုဘူး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ချီးကျူးကြတယ်။ တိုးဂိုက်က အစနားေလးမှာ ေစာင့်နေတယ် တံတားအဆံုးအထိ မလေှျာက်ခိုင်းဘူး။ တံတားအဆံုးအထိ ေလှျာက်ခိုင်းရင် နာရီဝက်ေလာက်ြကာမယ်။ တိုးကားဆီြပန်တော့ စကော့တလန်ရိုးရာဝတ်စံုဝတ် နှဲမှုတ်လာတဲ့အဖွဲ ့ေနာက်က လူအုပ်ြကီး။ အယ်ဆိုင်းမားေရာဂါအတွက် လမ်းေလှျာက်ရန်ပံုေငွ ရှာေဖွြကတာ။ ၂၀၁၂ ကန်တက်ကီြပည်နယ် လူဝီဗီလ်ြမိ ု ့မှာ ေနတုန်းက ရင်သားကင်ဆာအတွက် လမ်းေလှျာက်ပွဲမှာ ရံုးကပါဝင်ဆင်နွဲလို ့ အိမ်ရှင်မိသားစုနဲ ့ လမ်းေလှျာက်ဖူးတယ်။ ၂၀၁၈ ေအာက်တိုဘာ မခိုင်ဖိတ်လို ့ ပန်ဆယ်ေဗးနီးယားြပည်နယ် အန်လန်ေတာင်းြမို ့ရင်သားကင်ဆာ လမ်းေလှျာက်ပွဲမှာ ပါဖူးတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးပွဲေတွမှာ ပါဝင်ရတာေပျာ်တယ်။ နှစ်နာရီအဝေးက နယူးေယာက်ြပည်နယ်ရဲ ့ ြမိ ု ့ေတာ် အယ်ဘနီြမိ ု ့မှာ တရုတ်ဘူေဖး ဝင်စားတယ်။ ကားပါကင်ဝင်းထဲမှာ ဂစ်တာဆိုင်တေွ ့ေတာ့ ဝိုင်းက သွားြကည့်တယ်။ ကိုယ်က သွားမကြည့်တော့ဘူး အိမ်မှာ ဂစ်တာ၊ တယောရိှတယ် တခုမှြဖစ်ြဖစ်မေြာက်မေြာက် မတီးတတ်ဘူး။ ကိုယ်က တယောသင်တန်း တစ်နှစ်ေလာက်သင်ြပီး 1D နဲ ့ ရပ်လိုက်တယ်။

ဝိုင်းက သစ္စာေဖာက်လို ့စတယ် သစ္စာေဖာက်တာ မဟုတ်ဘူးေအ့ သင်တန်းသားတေွနဲ ့ ဆရာကို အားနာလို ့။ ဝိုင်းက 1E ဆက်တက်တယ် အတန်းထဲမှာ ကိုယ်တို ့နှစ်ေယာက်က အညံ့ဆံုး။ ဘာပဲြဖစ်ြဖစ် ည့ံေဖာ်ညံ့ဖက်နှစ်ေယာက်ဆိုေတာ့ အဖော်ရိှတယ် အားရိှတယ်။ ခုတော့ အတန်းထဲမှာ သူအညံ့ဆံုး အားငယ်စိတ်ဓာတ်ကျလို ့တဲ့ သင်တန်းြပီးရင် ဆက်မတက်တော့ဘူးတဲ့။ ကိုယ်က ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့ စန္ဒရားသင်တန်းစတက်မယ်။ ဝိုင်းက ကိုယ့်စန္ဒရားသင်တန်းကို လာတက်မယ်တဲ့။ ဝိုင်းက စန္ဒရားတီးတတ်တယ် အီတလီသူနေခဲ့တဲ့အိမ်တိုင်းမှာ စန္ဒရားရိှတယ်။ ယူကျူကနေ တစ်နှစ်ေလာက် ကိုယ့်ဘာသာသင်ြပီး တီးတတ်တယ်။ မကြီးက စန္ဒရားတီးသင်နေတာ ေြခာက်လလောက်ရိှြပီး သီချင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ ့ တီးတတ်တယ်။ ဗီွဒီယိုဖိုင်ပို ့ြပီး ြကွားတတ်တယ်။ ဝိုင်းက ဂျင်ဂဲဘယ်လ်သီချင်းနုတ် မကြီးဆီကတောင်း မကြီးက ဝိုင်းဆီက ဘီသိုဗင်သီချင်းနုတ်ေတာင်းနဲ ့ တီးထားတဲ့လက်သံေလးတေွပို ့နဲ ့ ဟုတ်နေကြတယ်။ ကိုယ်မှာတော့ ဘာမှြကွားစရာမရိှလို ့ အသာေလးြငိမ်နေရတယ်။ တီးတတ်ရင်ေတာ့ ြကွားဦးမှာ။ ခံတပ်ြပတိုက်က စိတ်ဝင်စားဖို ့ေကာင်းတယ် အကုန်လံုးေတာ့ လိုက်ြကည့်တယ်။ ေြပာင်းဖူးဝက္္္်ပါထဲမှာ ဓာတ်ပံုသွားရိုက်တယ်။ ခံတပ်သမိုင်းေြကာင်းကို ဝိုင်းက အချိန်ယူဖတ်နေလို ့ ဓာတ်ပံုရိုက်ထား ြပီးမှဖတ် ခုဟိုသစ်ပင်လှလှ နှစ်ပင်မှာ ဓာတ်ပံုသွားရိုက်မယ်။ အဲ့ဒီသစ်ပင်နှစ်ပင်ေရှ ့မှာ တန်းစီရိုက်နေကြတယ်။ ဓာတ်ပံုအရိုက်ဆံုးကတော့ ကိုယ့်တို့နှစ်ေယာက်ေပါ့။ အယ်မလေး ... ခံတပ်သမိုင်းေြကာင်းထက် ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့ေကာင်းတဲ့ ေမပယ်ပင်နှစ်ပင်ကို ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ လမ်းတလေှျာက် ရှုခင်းတေွတအားလှတော့ ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့မဆံုးေတာ့ဘူး။ ဟိုတယ်နားက Denny၊ Tacol Bells မစားချင်လို ့ စူပါမားကက်မှာ ြကက်တာရာကီနဲ ့ထမင်း၊ ပန်းသီးတအိတ် ဝယ်စားတယ်။ ေနာက်နေ့ ဘယ်တေွသွားလဲ ဆိုတာကတော့ ေနာက်ပို ့စ်မှပဲ တင်ပါတော့မယ်။

 Happy Traveling !
စန်းထွန်း
ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၉။

Walkaway over Hudson
တံတားေပါ်ကနေ ြမင်ရတဲ့ ဟက်ဆန်ြမစ်
ေနွရာသီတုန်းက Walkaway over Hudson တံတားနဲ ့ ဒီတံတားကိုြဖတ်ကိုြဖတ်ြပီး ဟိုက်ကင်းထွက်ခဲ့ဖူးတယ်
အယ်ဆိုင်မားေရာဂါအတွက် လမ်းေလှျာက်ချီတက်နေကြတာ
ခံတပ်ဆီအဝင်လမ်း
ခံတပ်ထက် ေမပယ်ပင်ကို ပိုြကိ ုက်တယ်
Corn Maze ေြပာင်းဖူးဝက်ပါ
အြပာေရာင်ေကာင်းကင်ေနာက်ခံမှာ အဝါေရာင်သစ်ရွက်ေလးေတွ
Fort Ticonderoga 
ေရှးတုန်းကလို ဝတ်၊ ေသနတ်ေဖာက်ြပ၊ အဝတ်ေတွ ချုပ်ြပ ပြီး ေရှးတုန်းက ဘယ်လိုနေထိုင်ြကလဲဆိုတာ သရုပ်ြပတယ်
ေဆာင်းဦးရာသီချိန်မှာ ဗာမွန်ြပည်နယ်ဟာ သိပ်လှတာပဲလို ့ ကိုယ်ေြပာရင် မင်းယံုလိုက်ပါ...

27 November 2019

ေကာ်လိုရာဒိုသွား ေတာလား - ၃

စက်တင်ဘာ ၁၆ တနလ်ာနေ ့ မနက် ၇ နာရီ ဟိုတယ်ကနေ ချက်ေကာက်လုပ်ြပီး ယူနီယမ်ဘူတာဆီကို မိနစ် ၂၀ ေလာက် လမ်းေလှျာက်ရတယ်။ စတိတ်ကယ်ပီတယ်၊ စီးတီးေဟာ၊ Civic Center  စီဗစ်စင်တာကနေ ယူနီယမ်ဘူတာဆီကို ဖရီးဘတ်စ်ကားတေွ ရိှေပမဲ့ လမ်းေလှျာက်ချင်တာနဲ ့ပဲ မစီးတော့ဘူး။ ၁၅နဲ ့ ၁၆ လမ်းမကြီးကို ေလှျာက်ဖူးြပီးပြီမို ့ ၁၄ လမ်းမအတိုင်း ေလှျာက်ြကတယ်။ ၁၄ လမ်းမက သိပ်မစည်ဘူး။ ယူနီယမ်ဘူတာနားက ဘီဂယ်ဆိုင်မှာ ဘီဂယ်ဝယ်စားြကတယ်။ ကိုယ်စားဖူးသမှျ ဘီဂယ်ထဲမှာ အနူးညံ့ဆံုး၊ အရသာအရိှဆံုးပဲ။ အဲ...  ကိုယ်ကလည်း အစည်းအဝေး၊ သင်တန်းတေွမှာ အလကားစားရတဲ့ ဘီဂယ်ေလာက်သာ စားဖူးတာကိုး။ မနက် ၈ နာရီ ယူနီယမ်ဘူတာရေှ ့က အလံတိုင်နားမှာ ရပ်နေတဲ့သူတေွကို ေမးြကည့်တော့ ကိုယ်တို ့နဲ ့တိုးတူတဲ့သူတေွ ေတွ ့တယ်။ မကြာခင် တိုးဂိုက်ေရာက်လာတယ်။ ဒီနေ ့တိုးက ပထမဆံုးေန ့ကတိုးနဲ ့ ကုမ္ပဏီအတူတူပဲ Colorado Sighseer ဝန်ေဆာင်မှုေကာင်းတယ် ဗန်ကားေလးအြပည့်ပဲ။ တိုးဂိုက် စကားေြပာတာ မာန်ပါတယ် မနူးညံ့ဘူး။ ကိုယ်တို ့နှစ်ေယာက်က ဘယ်လိုတိုးဂိုက်ပါလိမ့်လို ့ မျက်စပစ်ကြတယ်။ ပထမဆံုးသွားေရာက်တဲ့ ေနရာကတော့ ေကျာက်တောင်ြကီးကို ထိုင်ခံုေတွြပ ုလုပ်ထားြပီး တေးဂီတပွဲေတွ ကျင်းပတဲ့ Red Rocks Park and Amphitheatre ပါ။ သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းေတွြကားထဲက ေကျာက်တောင်နီနီြကီးေတွ အင်မတန်လှတယ်။ထိုင်ခံုတန်းတလေှျာက် အပြေးလေ့ကျင့်နေသူတေွေတွ ့တယ်။ ေတာင်ေပါ်တနေရာမှာ ကားရပ်ေပးတယ်။ Bear Creek Canyon ြမင်ရတဲ့ရှုခင်း အင်မတန်လှတယ်။ ထင်းရှူးပင်တန်းေတွနဲ ့ ဟိုးအဝေးက ေတာင်ထိပ်တေွကို ြမင်ရတယ်။ တိုးဂိုက်က မျက်စိမိှတ်ခိုင်းြပီး ေလတိုးသံ၊ ငှက်သံတေွကို နားထောင်ခိုင်းတာ ကိုယ်က high altitude sickness ေြကာင့် တဝါးဝါးသန်းနေလို ့ အားနာလိုက်တာ။ အလာစကာမှာေတွ ့ရတဲ့ Fireweed ပန်းေလးေတွတေွ ့ေတာ့ မနှစ်ကသွားခဲ့တဲ့ အလာစကာခရီးကို သတိရတယ်။ ကိုယ်ေရာက်ဖူးတဲ့ြပည်နယ်ထဲမှာ အလာစကာြပည်နယ်က အလှဆံုးပဲ။ ေကာ်လိုရာဒိုြပည်နယ် ေရာ့ကီးတောင်တန်းက အလာစကာနဲ ့တူတယ် အလာစကာအငယ်စားေလးပဲ။ ေနာက်ဆံုးသွားေရာက်တဲ့ေနရာကတော့ Eco lake ေရကန်ေဘးတလေှျာက် လမ်းေလှျာက်ြကတယ်။ အလာစကာြပည်နယ် ဒန်နာလီအမျိုးသားဥယျာဥ်ထဲက Oxbow နဲ ့ Triple lakes ထရေးလမ်းမှာ ဟိုက်ကင်းထွက်ခဲ့တာကို သတိရနေကြသေးတယ်။ Triple lakes ထရေးလမ်းမှာ ဟိုက်ကင်းထွက်တုန်းက moose နဲ ့တေွ ့လို ့ အသည်းအသန်ေြပးရတဲ့အြဖစ်ကို ဘယ်ေမ့ပါ့မလဲ။ Three musketeers သူရဲေကာင်းသံုးေယာက် moose နဲ ့ေတွ ့လို ့ ေြပးလိုက်ြကတာ။ (Three musketeers ဆိုတာ အလက်စန္ဒားဒူးမားရဲ ့ နာမည်ေကျာ် သူရဲေကာင်းသံုးေယာက်ဝထ္ထကို ဆိုလိုပါတယ်)။ ေရကန်မျက်နှာပြင်မှာ ေတာင်၊ တိမ်အရိပ်တေွ ထင်နေတော့ ဝိုင်းအစ်မဟန်ကို သတိရနေကြသေးတယ်။ ဟန်က အဲ့ဒီလို reflection ဆို သိပ်သဘောကျတာ။ တိုးဂိုက်က ဓာတ်ပံုရိုက်ဖို ့ အကောင်းဆံုးဗျူးပွိုင့်ေလးတေွ ညွှန်ြပတယ်။ စံုတွဲ၊ အုပ်စုလိုက်ပံုေလးတေွ ရိုက်ေပးတယ်။ တိုးဂိုက်က စကားေြပာမနူးညံ့လို ့သာ သဘောတော့ေကာင်းသား။ ေရကန်ကနေ Mt. Evans ေတာင်ကို ြမင်ရတယ်။ တိုးက ယူနီယမ်ဘူတာမှာ ချပေးတယ် ဘူတာကနေ ေလဆိပ်ဆီကို ရထား မိနစ် ၅၀ ေလာက်စီးရတယ် ၁၀ ပဲ ေပးရတယ်။ ချက်ကင်ဝင် လံုခြံ ုေရးြဖတ်ြပီးမှ ေန ့လည်စာစားေတာ့ အတော်ေနာက်ကျနေပြီ။ ဘိုစာတေွမစားချင်လို ့ ပတ်ရှာတာ ေနာက်ဆံုးမှာ panda express ေတွ ့တယ်။ ဒန်ဗာကနေ နယူးေယာက်ကို ေလးနာရီစီးရတယ်။ mountain time zone ထဲမှာရိှတဲ့ ဒန်ဗာက နယူးေယာက်ထက် နှစ်နာရီနောက်ကျတယ်။ နယူးေယာက်ကို ည ၁၁ နာရီေရာက်တယ်။ လာဂွာရီရာေလဆိပ်က အိမ်နဲ ့နီးတယ်။ ဗာမွန်ြပည်နယ်က သစ်ရွက်တေွ အရောင်ေြပာင်းတာ သွားြကည့်တဲ့အကေြာင်းကတော့ ေနာက်ပို ့စ်မှပဲ တင်ပါတော့မယ်။

Happy Traveling!
စန်းထွန်း
နိုဝင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၁၉။

https://www.viator.com/tours/Denver/7-Evergreen-Squaw-Pass-Echo-Lake-Year-Round/d4837-59646P5

Red Rocks Park and Amphitheatre
ထင်းရှုးတောတေွနဲ ့ စိမ်းညိှု ့နေတာပဲ...အလာစကာအငယ်စားေလး
အလာစကာြပည်နယ် ဒန်နာလီအမျိုးသားဥယျာဥ်ထဲမှာ ဟိုက်ကင်းထွက်ခဲ့တာကို သတိရတယ်...
triple lakes trail မှာ moose နဲ ့တေွ ့လို ့ ထွက်ေြပးရတာကို ဘယ်မေ့ပါ့မလဲ...
အဲ့ဒီလို reflection ေတွကို ဝိုင်းအစ်မဟန် သိပ်သဘောကျတာ...
ေရကန်မျက်နှာြပင်ေပါ်မှာ တိမ်၊တောင်ရိပ်တေွ ထင်နေတာ အရမ်းလှတာပဲ...
အလာစကာမှာေတွ ့ရတဲ့ fireweed ကို ေကာ်လိုရာဒိုြပည်နယ် ေရာ့ကီးတောင်တန်းမှာ တေွ ့ခဲ့တယ်
ေရာ့ကီးတောင်တန်းတေွ သိပ်လှတာပဲလို ့ ကိုယ်ေြပာရင် မင်းယံုလိုက်ပါ...