16 October 2019

ချီကာဂိုသွား ေတာလား - ၁

ဇူလိှုင် ၄ လွတ်လပ်ေရးေန ့ ရံုးပိတ်ရက် ဘယ်ကိုသွားလည်ရင် ေကာင်းမလဲစဥ်းစားြကတော့ ချီကာဂိုကို သတိရသွားတယ်။ စတိတ်ကို လာတုန်းက ပထမဆံုးေြခချတဲ့ေနရာက ချီကာဂို ေကျာင်းကနေဆိုရင် ၄ နာရီေလာက်ပဲဝေးတယ်။ ကေျာင်းသားတိုင်းအားရင် ချီကာဂို သွားလည်ြကတယ်။ ကိုယ်တို ့အုပ်စုရဲ ့ကားကမကောင်း ပိုက်ဆံလည်းမရိှြကတော့ နီးရဲ ့သားနဲ ့ သွားမလည်ြဖစ်ဘူး။ စတိတ်ကို ပထမဆံုးေြခချတုန်းက တခါ၊ ေနာက်တတန်းေစာင့်ဖို ့ အင်ဒီယားနားြပည်နယ် ဖို ့ဝိန်းြမိ ု ့ကို သွားတုန်းကနှစ်ခါ၊  ေကျာင်းြပီးေတာ့ အလုပ်ရှာဖို ့ မိုင်းဖန်၊ ဆူနမ်တို ့နေတဲ့ အိုဟိုင်းရိုးြပည်နယ် စင်စင်နာတီြမိ ု့ကို သွားတုန်းကတခါ၊ သံုးလအတွင်း အလုပ်မရလို ့ ေကျာင်းမှာပရောဂျက်မန်းေန ့မန် ့ဘာသာ တလတက်ဖို ့ ေကျာင်းကိုြပန်ရတုန်းကတခါ ငါးခါတိတိ ချီကာဂိုကို ြဖတ်ရဖူးတယ်။ ဒါေပမဲ့ ေလဆိပ်၊ ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာပဲ အချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။ ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာ ေနာက်ကားကို အြကာြကီးေစာင့်ရလို ့ ြမိ ု ့ထဲထွက်လည်ဖို ့ အချိန်ရိှတယ်ဆိုေပမဲ့ ေရာက်တဲ့အချိန်က ညဖက်ဆိုေတာ့ ထွက်မလည်ြဖစ်ဘူး။ ဒီလိုနဲ ့ချီကာဂိုကို ကပ်ေကျာ်ြဖစ်ေနတယ်။ ဇူလိှုင် ၄ ရက်နေ ့က ြကသပေတးေန ့ဆိုေတာ့ ေသာြကာေန ့ခွင့်ယူြပီး ခရီးထွက်မလို ့စီစဥ်ထားတာ ရံုးအဟောင်းမှာ တလနို ့တစ်ေပးေနတဲ့အချိန်ဆိုေတာ့ ခွင့်ယူလို ့မရဘူး။ ဟယ်လင့်ကို သွားေြပာြကည့်ေတာ့ ခွင့်ေပးလိုက်မယ် ဘယ်သူ ့ကိုမှမ ေြပာနဲ ့တဲ့။ ဝိုင်းက ေစျးသက်သာတဲ့ ေလယာဥ်လတ်မှတ်၊ ဟိုတယ်ရှာတဲ့ေနရာမှာ ေတာ်တယ်။ ဟိုတယ်ကို အတူတူဘွတ်တယ် ဆိုရင်ေတာင် Frequent traveller မို ့လို ့ ဝိုင်းက ကိုယ့်ထက်ပိုသက်သာတဲ့ေစျးနဲ ့ရတယ်။ ကိုယ်က ခရီးလမ်းေြကာင်း၊ တိုးေတွ ရှာေဖွတဲ့အပိုင်း တာဝန်ယူတယ်။ ေြမပံုြကည့်တာကွှျမ်းကျင်တဲ့သူမို ့ ဘယ်ကနေဘယ်ကို ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတာ ကိုယ့်တာဝန်။ ဇူလိှုင် ၃ ရက် သူများရံုးေတွ ေစာေစာဆင်းြကပေမဲ့ ကိုယ်တို ့ရံုးက ဆင်းမပေးဘူး။ ရံုးဆင်းတာနဲ ့ အိမ်ကိုေြပး အထုပ်ယူ ဂျက်ဆင်ဟိုက်ကို ချိန်းထားတဲ့အချိန်ထက် ၁၅ မိနစ်ေနာက်ကျြပီးေတာ့မှရောက်လို ့ ဝိုင်းကဆူတယ်။ ဘယ်လိုြဖစ်တာလဲ TSA မှာ တန်းစီရတာအြကာြကီးဆိုရင် မလွယ်ဘူး။ ဝိုင်းဆို တရုတ်ြပည်မှာ ၃ နာရီေလာက် တန်းစီရဖူးတယ်။ ဂျက်ဆင်ဟိုက်ကနေ လာဂွာရီရာေလဆိပ်ဆီ သွားတဲ့ဘတ်စ်ကားကလည်းြကာ။ ြမန်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ အရာအားလံုး ေနှးစိစိနဲ ့။ ချက်ကင်ဝင်ြပီးေတာ့ TSA မှာ ြမန်လို ့ေတာ်ေသးတယ်။ နယူးေယာက်ကနေ ချီကာဂိုကို နှစ်နာရီပဲစီးရတယ်။

ချီကာဂိုကို ည ၁၁ နာရီေရာက်တယ်။ ေလဆိပ်ကနေ ြမိ ု ့လယ်ေကာင် ယူနီယမ်ဘူတာကို ၄၅ မိနစ်ရထားစီးရတယ်။ ဘူတာကနေ ဟိုင်းချီကာဂိုဟိုစတယ်ကို မိနစ်နှစ်ဆယ်ေလာက် လမ်းေလှျာက်ရတယ်။ လမ်းမှာေတွ ့ရတဲ့လူေတွက တမျိုးေတွ၊ လံုြခံုစိတ်ချမှုမရိှဘူးလို ့ ခံစားရလို ့ ဝိုင်းကို ကိုယ့်နားကပ်ခိုင်း လမ်းြမန်ြမန်လေှျာက်ြကတယ်။ ဇူလိှုင် ၄ ြကသပတေးနေ ့ မနက်စာကို ဟိုစတယ်မှာစားတယ်။ မစ်ချီကန်လမ်းမ ြကီးအတိုင်း လမ်းေလှျာက်ြပီး The Art Institute of Chicago  ြပတိုက်ေရှ ့မှာ ဓာတ်ပံုရိုက်တယ်။ အဲ့ဒီြပတိုက်က နာမည်ြကီးတယ်။ ြပတိုက်ေဘး ပန်းဲြခံထဲက ပန်းပုရုပ်ေတွအ ေြကာင်းသိချင်ရင် အွန်လိုင်းကနေ နားေထာင်လို ့ရတယ်။ ပန်းြခံထဲ ေသနတ်မယူရဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ေတွ ့တယ်။ ေသနတ်ပစ်မှု ြဖစ်ပွားတဲ့ ြမိ ု ့ေတွထဲမှာ ချီကာဂိုက နာမည်ြကီးပဲ။ နာမည်ြကီးမီလန်နီးယမ်းပန်းြခံထဲက Cloud Gate နဲ ့ ဓာတ်ပံုမရိုက်လို ့ကတော့ ချီကာဂိုေရာက်တယ်လို ့ ဘယ်ဆိုနိုင်ပါ့မလဲ။ အြပန်ကျတော့ မစ်ချီကန်ေရကန်ေဘး ပန်းြခံထဲကနေ ြပန်ခဲ့ြကတယ်။ အတော်ပူတာပဲ ၉၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ေကျာ်မယ် မစ်ချီကန်ရေကန်နားမှာမို ့ ေအးမယ်ထင်နေတာ နယူးေယာက်ထက်ေတာင် ပူနေသေးတယ်။ ဆူနမ်တို ့ ဘာလုပ်ေနလဲလို ့ ေမးြကည့်ေတာ့ ပူလွန်းလို ့ ဘယ်မှမသွားဘူးတဲ့ ထင်သားပဲ။ ပူလွန်းလို ့ ေခွှျးြပိ ုက်ြပိ ုက်ကျတယ်။ ေန ့လည် ၁၁ နာရီ ဟိုစတယ်က စီစဥ်ေပးတဲ့ ၃ နာရီလမ်းေလှျာက်တိုးမှာ လိုက်ပါတယ်။ တိုးဂိုက်က အသက် ၇၀ ေကျာ် သွက်လက်ကျန်းမာတယ်။ လမ်းတလေှျာက်က အထင်ကရနေရာေတွကို စိတ်ဝင်စားဖွယ် ရှင်းြပတယ်။ ချီကာဂိုြမစ်ေဘးအတိုင်း လမ်းေလှျာက်ြကတယ်။ ြမစ်ထဲမှာ ခရူသဘေ္ာ၊ စပိဘုတ်ေတွ ေတွ  ့တယ်။ တံတားကိုြဖတ်ေကျာ်ြပီး ြပတိုက်တခုမှာ အိမ်သာအတွက် ရပ်ေပးတယ်။ ပထမဆံုးဆယ်ဖီပံု၊ ပန်းချီကားလက်ရာေကာင်းေကာင်း ေတွ ့ခဲ့တယ်။ မနက်ကရောက်ခဲ့တဲ့ ြပတိုက်နားက ပန်းြခံထဲမှာ ၃ နာရီလမ်းေလှျာက်တိုး ြပီးဆံုးတယ်။ တိုးဂိုက်ကို သဘောကျလို ့ တစ်ဖ်ေပးမလို ့ကို ဘယ်သူမှမပေးတာနဲ ့ မပေးြဖစ်ေတာ့ဘူး။ လံုြခံ ုစိတ်ချမှုမရိှလို ့ ြဖစ်နိုင်ရင် မစ်ချီကန်လမ်းမ ြကီးမှာပဲလမ်းေလှျာက် အူဘာစီးပါတဲ့။ ေအးရှန်းဆိုင်ရှာတာ ပတ်ချာလည်ရိုက် ဆိုင်ေတွအားလံုးနီးပါး ပိတ်ထားတယ်။ ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ေတွထဲက အကောင်းဆံုးလို ့ထင်တဲ့ဆိုင်မှာဝင်စားေတာ့ ေြခကုန်လက်ပန်းကျနေ ြပီ။

The Art Institute of Chicago

ဘိုစာဆိုေတာ့ ဗိုက်ကမဝချင်ဘူး  ထမင်း၊ ေခါက်ဆွဲစားရမှ ဗိုက်ဝတယ်လို ့ ထင်တာကိုး။ 711 မှာ ေခါက်ဆွဲ ြပ ုတ်ဝင်ဝယ်ြပီးေတာ့မှ Panda Express ဆိုင်ေတွ ့တယ်။ တရုတ်ေတွများ အဲ့ဒီလိုစီးပွားရှာတာ ဆိုင်အားလံုးနီးပါး ပိတ်တာကိုေတာင် မပိတ်ဘူး။ သူမပိတ်လို ့ဘဲ ေတာ်ေသးတယ် နို ့မို ့တို ့များ ထမင်းငတ်မယ်။ လမ်းေလှျာက်တိုးနဲ ့ ကိုယ်တို ့မနက်ကသွားခဲ့တဲ့ ေနရာေတွမတူတာ ေကာင်းလိုက်တာ။ ခုဆို ချီကာဂို ြမို ့လယ်ေကာင်တခွင် အနှံ ့လည်ခဲ့တယ်လို ့ ေ ြပာလို ့ရ ြပီ။ ခဏနားြပီးေတာ့ ဟိုစတယ်ကစီစဥ်ေပးတဲ့ မီးရှူးမီးပန်းြကည့်တဲ့တိုးမှာ လိုက်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ေရးနေ ့ မီးရှူးမီးပန်းက ည ၉ နာရီမှာ စတင်တာမို ့လို ့ တိုးက ည ၈ နာရီခွဲမှာ စတင်တယ်။ နာမည်ကေျာ်ေနဗီပီရာမှာ လူတအားကျပ်တာမို ့လို ့ ဟိုစတယ်ေရှ ့ဖက် မီချီကန်ေရကန်ေဘးက ဂရန်းပန်းြခံကနေပဲ သွားြကည့်မှာတဲ့။ လူေတွက ြကိတ်ြကတ်တိုး ြမစ်ကမ်းေဘးနား လမ်းမတဖက်ြခမ်း ပန်းြခံနားက ေလှကားထစ်ေလးမှာ ေနရာရလို ့ထိုင်တယ်။ မီးရှူးမီးပန်းေဖာက်ေတာ့ ြမင်ကွင်းမကောင်းလို ့ ကားေတွအတော်ထူထပ်တဲ့ ကားလမ်းမကို ြဖတ်ေကျာ်ြပီး ေရကန်ေဘးနားကနေ သွားြကည့်ြကတယ်။ ကန်တက်ကီြပည်နယ် လူဝီဗီလ်ြမိ ု ့က Thunder over Louisville သန်ဒါအိုဗာလူဝီဗီလ်ကို ြကည့်ထားြပီးတဲ့သူမို ့ ချီကာဂိုမီးရှူးမီးပန်းက အမွှားေလး။ ဝိုင်းကတောင် ေြပာေနသေးတယ် ချီကာဂိုြမိ ု ့ြကီးြဖစ်ြပီး မီးရှူးမီးပန်းက သူ ့ဇာတိဗီယက်နမ်ေတာြမိ ု ့ေလးက မီးရှူးမီးပန်းေလာက်ေတာင် မ ြကီးကျယ်ဘူးတဲ့။ ကဲ ေြပာကုန်ြက ြပီ ချီကာဂိုေရ။ အဲ့ဒီေန ့က ၈ မိုင်ေကျာ် လမ်းေလှျာက်ရလို ့ အတော်ပင်ပန်းတယ် အိပ်ယာေစာေစာဝင်တယ် မနက်အထိ တရေးပဲ။ ေနာက်ေန ့မှာေတာ့ အင်ဒီယားနားြပည်နယ် ဒုဆန်းအမျိုးသားဥယျာဥ်ကို သွားလည်တဲ့အ ေြကာင်းကတော့ ေနာက်ပို ့စ်မှာပဲ တင်ပါတော့မယ်။

Happy Traveling!
စန်းထွန်း
ေအာက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၉။

Cloud Gate
Millenium Park
Chicago River
Grant Park
Firework at Navy Pier from Grant Park

12 October 2019

ဂရိတ်ေဖာသွား ေတာလား ...

ဇွန် ၃ ရက်ေန ့မှာ ေမာင်ေမာင် ရုတ်တရက်ဆံုးသွားလို ့ ရန်ကုန်ကို နှစ်ပတ် ြပန်။ ရန်ကုန်က ြပန်ေရာက်တာနဲ ့ ေသာကအပူေတွ နည်းနည်းေလျာ့ေအာင်လို ့ ဇွန် ၂၂၊ ၂၃ ပိတ်ရက်မှာ ေြမာက်ဦးဆရာေတာ် တရားစခန်းဝင်တယ်။ ေနာက်အပတ် ဇွန် ၂၉၊ ၃၀ ဆူနမ်တို့ဆီ သွားလည်တယ်။ ထံုးစံအတိုင်း ေသာြကာေန ့  ည ၆ ၁၅ ဘတ်စ်ကားစီးရင် ဗာဂျီးနီးယားကို ည ၁၁ နာရီေလာက် ေရာက်တယ်။ ဆူနမ်တို ့ဆီကို မိနစ် ၄၀ ေလာက် ထပ်စီးရတယ်။ ဆူနမ်က ဝိုင်းကို စန်းစန်းကို ဘာလိုနှစ်သိမ့်ေပးရမလဲ မသိဘူး။ ဝိုင်းက ဘာမှသွားေမးမနေနဲ ့ သွားေမးရင် သူငိုလိမ့်မယ် သူေြပာချင်ရင် ေြပာလိမ့်မယ်။ ဆူနမ်က သူသိပ်ချစ်တဲ့အဘိုး ဆံုးသွားတုန်းက သူအင်မတန် ခံစားရတဲ့အ ေြကာင်းေတွ ေြပာြပတယ်။ ကိုယ်က ေမာင်ေမာင့်အ ေြကာင်းေ ြပာရင်းနဲ ့ ဝမ်းနည်းပက်လက်ငို။ ေြသာ် ... မသေပါနဲ ့လို ့ တားဆီးလို ့လည်းမရ သူ ့အစား ကိုယ်ေသပေးမယ်လို ့လည်း ေသပေးလို ့မရ။ ချစ်ရတဲ့သူတယောက် ဆံုးရံှုးသွားတာ အတော်ခံစားရတာပဲ။ ေတွးမိတိုင်း ဝမ်းနည်းလို ့မဆံုး ရင်ထဲနာကျင်ေ ြကကွဲ ခံစားရတုန်း။ ဇွန် ၂၉ စနေေန  ့မနက် ရာမားက အိပ်ယာမထသေးဘူး ဆူနမ်က စက်ဘီးစီးမလား လမ်းေလှျာက်မလားေမးတယ်။ စက်ဘီးစီးမယ် အိမ်နားမှာ နှစ်ပတ်ေလာက် စီးြကည့်တယ် အိုေကတော့ စက်ဘီးထေရးလမ်းမှာ သွားစီးြကတယ်။ ငှက်ေပျာသီးတလံုးစား ေရဘူးတဘူးယူ စက်ဘီး၄မိုင် စီးမယ်ဆိုြပီး ထွက်သွားလိုက်တာ ၂၁ မိုင်စီးြဖစ်သွားတယ်။ ကိုယ့်စက်ဘီးက ထိုင်ခံုေဖာ့ကပါးေတာ့ တင်ပါးနားတယ်။ ဝိုင်းစက်ဘီးက ဘီးေသးေတာ့ ကိုယ်ကတခေါက်ပဲ နင်းရတဲ့အချိန်မှာ ဝိုင်းကနှစ်ေခါက်နင်းရတယ်။ လမ်းမှာကိုယ့်စက်ဘီး ချိန်းကျလို ့ ဆူနမ် ြပင်ေပးတယ်။ နားလိုက် နင်းလိုက်နဲ ့ နင်းလာလိုက်တာ ဆူနမ်က မတတ်နိုင်ေတာ့ဘူး နားကျန်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်နဲ ့ဝိုင်းက ေနာက်ထပ်ေလးမိုင် ထပ်နင်းြကတယ်။ ေန ့လည် ၁၂ နာရီ ေနပူ ြပင်းေတာ့ ေခါင်းေတွကိုက်လာတယ်။ မီးပွိုင့်မှာရပ်ေစာင့်ရင်း မူးလာြပီး ယိုင်လဲတာ ဒူးပွန်းသွားတယ်။ မျဥ်းကျားကူးေနတဲ့ ဆူနမ်တို ့က မ ြမင်လိုက်ဘူး။ ဒူးပွန်းတာေလးကိုေတာင် ဒီေလာက်နာကျင်တဲ့ ေဝဒနာခံစားရတာ အရိှန် ြပင်းနဲ ့ ဝင်ေဆာင့်တဲ့ ေမာင်ေမာင်ဆို ဘယ်ေလာက်များ ခံစားရလိုက်မလဲလို ့ ေတွးမိြပီး မျက်ရည်ကျတယ်။ ကိုယ်ဆိုေမာလွန်းလို ့ စကားေတာင် မ ေြပာနိုင်ေတာ့ဘူး လက်နဲ ့အမူအယာြပရတယ်။ Lotte ဆိုင်မှာ ေရဝင်ဝယ် အအေးေသာက် ြကတယ်။ အအေးက တအားချိုတယ် ေမာေနလို ့ ေသာက်လို ့ေကာင်းတယ်။ ေန ့လည်စား  ြပီးတာနဲ ့ ပင်ပန်းလို ့  အိပ်ငိုက်လာတယ်။

အီစတာဂရမ်ဖိုတို ဆမ်ေဆာင်ဖုန်းက ဓာတ်ပံုထွက် အင်မတန်လှတယ်
မျက်နှာကိုြဖ ူဝင်း အဖုအပိန် ့ အစက်အပေျာက်မရိှ ေချာေမွ ့ေနတယ်
ဂရိတ်ေဖာ ေမရီလန်း၊ ဟိုဖက်က ဗာဂျီးနီးယား
ေရစီးအားကို အားတုေလှာ်ခတ်ေနတဲ့ ကနူးေလှ
၄ မိုင်ေလာက်စီးမယ်ဆို ြပီး ငှက်ေပျာသီးတလံုးစား ေရတဗူးနဲ ့ ထွက်သွားလိုက်တာ
၄ နာရီ ၂၁ မိုင် စီး ြဖစ်သွားတယ်

ညနေေစာင်းမှာ တနာရီေလာက်ေဝးတဲ့ ဂရိတ်ေဖာကို သွားလည် ြကတယ်။ ၂၀၁၃ တုန်းက ဆူနမ်တို ့နဲ ့ စတော်ဘယ်ရီခူးရင်း ေရာက်ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက သွားခဲ့တဲ့ေနရာက မလှဘူး ခုရှာေဖွေတွ ့ရိှထားတဲ့ ေနရာက ပိုလှတယ်တဲ့။ ဂရိတ်ေဖာတခုလံုး ြမင်ရတဲ့ြမင်ကွင်း အင်မတန်လှတယ်။ အားြပင်းတဲ့ေရစီးကို အန်တု ြပီး ေလှာ်ခတ်ေနတဲ့ ကနူးေလှလေှာ်သမားေတွကို ချီးကျူးမိတယ်။ ကနူးေလှဓာတ်ပံုကို အဖေ့ကို ပို ့လိုက်ေတာ့ စိတ်ပူြပီး ေလှမလေှာ်ဖို ့ မ ြကီးကို ေ ြပာခိုင်းတယ်။ စိတ်ချ အဲ့လိုစီးဖို ့ သတိမရိှဘူး။ ချစ်ရတဲ့သူတယောက် ဆံုးရံှုးထားြပီးြပီမို ့ ေနာက်ထပ်တယောက် ဆံုးရံှုးမှာကို ေ ြကာက်ေနမိတယ်။ ဓာတ်ပံုရိုက်ေတာ့ ရာမားဖုန်းက ဆမ်ေဆာင်း ဆယ်ဖီရိုက်ရင် လက်ဝေှ ့ရမ်းြပရတယ်။ ဆမ်ေဆာင်းကင်မရာ အတော်ကောင်းတယ် ြပင်စရာမလိုဘူး ြပင်ထားြပီးသား။ မျက်နှာေလးကို ြဖ ူဝင်းေချာေမွ ့ ေခွှျးေပါက် အစက်အပေ ျာက် ဝက် ြခံမရိှ။ ဓာတ်ပံုေတွကလှလို ့ ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုတာ ြကီးပဲ။ အီစတာဂရမ်ဖိုတိုဆိုတာ အဲ့တာမျိုး အမလေး ဆမ်ေဆာင်ဖုန်းေတာင် လိုချင်သွားတယ်။ ဝိုင်းက ေကျာက်ေဆာင်ေတွမှာ လမ်းေလှျာက်ရရင် တုန်ေနတတ်တယ်။ ဝိုင်းက ငါးမိနစ်ေလာက် အချိန်ယူတာကို ကိုယ်က ဖတ်ကနဲဆို ဆင်းလိုက်တယ်လို ့ ရာမားက ေ ြပာေနတယ်။ မနက်က ပင်ပန်းထားလို ့ ဟိုက်ကင်းမထွက်နိုင်ေတာ့ဘူး။ ဆယ်မိနစ်ေလာက် လမ်းေလှျာက် ြပီးတာနဲ ့ အိမ် ြပန်ခဲ့ြကတယ်။ ေနာက်ေန ့ စက်ဘီးစီးမယ်လို ့ ေလကျယ်တဲ့ကိုယ်က စက်ဘီးစီးဖို ့မ ေြပာနဲ ့ တင်ပါးနာလို ့ ေကာင်းေကာင်းေတာင် မထိုင်နိုင်ဘူး။ တင်ပါးတ ြခမ်းနဲ ့ ထိုင်ရတယ်။ ေနာက်တခါ စက်ဘီးစီးမယ်ဆိုရင် တင်ပါးမှာအထူပါတဲ့ အတွင်းခံေဘာင်းဘီ၊ လက်နာလို ့ လက်အိတ် ဝယ်ရမယ်။ တယောတီးသင်တန်းက အတေွ ့အ ြကံုေတွအေ ြကာင်း ေ ြပာ ြကရင်း ရယ်ရသေးတယ်။ ေနာက်ေန ့ မနက် အိမ်နားမှာလမ်းေလှျာက် ေန ့လည်ကျတော့ ပန်းြခံတခုကို သွားလည် ြကတယ်။ သာယာလှပတဲ့ ပန်းြခံေလးပဲ ဆူနမ်တို ့အိမ်အနီးအနားမှာ ပန်းြခံေတွမှ အများြကီး။ ကိုယ်သာဆိုရင် အပတ်တိုင်း ဟိုက်ကင်းထွက် ပန်း ြခံေတွဆီ သွားလည်ေနမှာ။

Happy Traveling !
စန်းထွန်း
ေအာက်တိုဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၉။

ဆမ်ေဆာင်းဖုန်းမှာ အတော်စိမ်းတယ် အိုင်ဖုန်းမှာ အဲ့ဒီေလာက် မစိမ်းဘူး

09 October 2019

နှင်းဆီပန်းခင်း ...

ေမ ၁၉ တနဂ်နေွ ေန ့ ညနေစောင်းမှာ ၁၁ လမ်းမ ြကီးနဲ ့ ၃၃ လမ်းေထာင့်မှာ အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့  Hudson Yards Vessel ဟတ်ဆန်ရက်မှာ ဓာတ်ပံုသွားရိုက် ြကတယ်။ ြကိတ် ြကိတ်တိုးစည်ကားတယ် ေခတ်မှီသူတိုင်း ဟတ်ဆန်ရပ် ေရာက် ြကသည်။ ဒီဇိုင်းကမိုက်တယ် ေလဆင်နှာေမာင်းေလပေွနဲ ့နဲ ့တူတယ်။ အပေါ်တက်ဖို ့ကို တန်းစီေနတဲ့လူတန်းြကီးက အရှည် ြကီး။ ဝင်ေြကးကအခမဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ဘွတ်ရတယ်။ တစ်ရက်ေတာ့ တက် ြကည့်မယ် စိတ်ကူးေနတာ ဝိုင်းက မတက်ချင်ဘူးတဲ့။ သစ်ပင်ပန်းမာန်ေတွနဲ ့ ဓာတ်ပံုရိုက်ချင်ေပမဲ့ အဆောက်အဦးနဲ ့ေတာ့ ဓာတ်ပံုမရိုက်ချင်ဘူးတဲ့။ ြပီးေတာ့ ကာနယ်ဂျီေဟာဆီ လမ်းေလှျာက် ြကတယ်။ စနရားေဖျာ်ေြဖပွဲက နားေထာင်လို ့တကယ်ေကာင်းတယ်။ ငယ်ငယ်ေလးနဲ ့ ေတာ်လိုက် ြကတာ အားကျတယ်။ ေမ ၃၁ ေသာြကာေန ့ညက ေမာင်ေမာင် မက်ဆင်ဂျာကနေ ဗွီဒီယိုေကာေခါ်တယ် ြမဝတီမှာတဲ့။ တူေတာ်ေမာင်က ြကီးလာလို ့ ေကျာင်းတက်ရမှာ ပျင်းလာတယ်တဲ့။ အဲ့ဒါေမာင်ေမာင်နဲ ့ ေနာက်ဆံုးစကားေ ြပာလိုက်တာပဲ။ ဟုတ်ကဲ့အစ်မ အဲ့ဒါဆို ဒါပဲေနာ် ဖုန်းချလိုက်ေတာ့မယ်ဆိုတဲ့ အသံေလးကို နားထဲ ြကားေနတုန်းပဲ။ ဇွန် ၂ စနေေန ့မနက် ဂရမ်းစင်ထရယ်ကနေ နယူးေယာက်ေဘာ်တနစ်ဂါးဒင်းကို ရထားစီးသွားတယ်။ စနေေန ့ မနက် ၉ နာရီကနေ ၁၁ အထိ ဝင်ေြကးအခမဲ့ ။ ဒီေတာ့ ဝင်ေြကးမပေးရအောင် ၁၁ နာရီမထိုးခင် အရောက်သွားြကတယ်။ ဇွန်လအစောပိုင်းက နှင်းဆီေတွပွင့်တဲ့အချိန် ေဘာ်တနစ်ဂါးဒင်းနှင်းဆီခင်းထဲက နှင်းဆီပန်းေတွ တအားလှ ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့ အင်မတန်ကောင်းတယ်။ ဝတ်ထားတဲ့ဂါဝန်ေလးကတော့ မ ြကီးဝယ်ေပးခဲ့တာ နှစ်နှစ်ရိှြပီ။ ဒီနှစ်ေနွရာသီ အကီ င်္ျရှင်းလို ့ ေတွ ့ေတာ့မှ ဝတ်ဦးမှပါပဲ။ အဲ့ဒီဂါဝန်ေလးကို ြကိုက်တယ် ဘာလို ့စောေစာက မဝတ်မိပါလိမ့်။

Happy Traveling !
စန်းထွန်း
ေအာက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၁၉။

ဟက်ဆန်ရပ် Hudson Yard Vessel
ေလဆင်နှာေမာင်းေလပေွနဲ ့တူတယ်
ကာနဂျီေဟာက စနရားေဖျာ်ေြဖပွဲ
နယူးေယာက်ေဘာ်တနစ်ကယ်ဂါးဒင်း
ဇာရာဂါဝန်ေလးကို ြကိုက်တယ် မ ြကီးဝယ်ေပးခဲ့တာ နှစ်နှစ်ရိှ ြပီ ဘာလို ့မဝတ်မိပါလိမ့်