သူ႕ေနာက္ လိုက္ေနပုံမ်ား

နီေပါမေလး sunam နဲ.rama မွာ asmitha ဆိုတယ္. စီနီယာတေယာက္ ရွိပါတယ္။ နီေပါ တက္ကသိုဟ္တုန္းကလည္: asmithaက စီနီယာ သူတို.က ဂ်ဴနီယာ။ ေက်ာင္းျပီ:လို႕ အလုပ္ဝင္ေတာ.လည္: asmithaစီနီယာ အလုပ္ထြက္တဲ.ေနရာ သူတို.က ဝင္လာတာပါ။ asmithaစီနီယာ ေနာက္ ကုမ္မဏီေျပာင္းျပန္ေတာ. သူတို. ေရာက္လာၾကျပန္ေရာ။ asmithaစီနီယာက USက MUMေက်ာင္းကို ေအာက္တိုဘာ ေရာက္လာျပန္ေတာ. သူတို.က ေဖေဖာ္ဝါရီ မွာ လိုက္လာျပန္ေရာ။ asmithaက ေျပာပါတယ္။ သူတို.ေတြ ငါဘယ္သြားသြား လိုက္ေနၾကတာတဲ.။

မခိုင္ ဟိုင္းၾကီးကေန ပုသိမ္ ထ-၂ (အမွတ္ ၂ အေျခခံပညာ အထက္တန္:ေက်ာင္း) ေက်ာင္းတက္ဖို. ေရာက္လာပါတယ္။ မၾကာပါဘူး မၾကီးနဲ. မေကသြယ္(မခိုင္ညီမ) ၂ေယာက္ ပုသိမ္ကို ေရာက္လာျပီ: ထ-၂ မွာ ေက်ာင္းတက္ၾကျပန္တယ္။ မခိုင္ YITတက္ဖို. ရန္ကုန္ေရာက္လာျပီ: မၾကာမွီ မၾကီးနဲ. မေကသြယ္ ရန္ကုန္ ေရာက္လာၾကျပန္ေရာ။ သူတို.ေတြ ပုသိမ္က ထြက္သြားခ်ိန္မွာ စန္:ထြန္:က ပုသိမ္ကို ေရာက္လာျပီ: ထ-၂ ေက်ာင္း တက္ျပန္ေရာ။ ျပီ:ေတာ. ရန္ကုန္ကို လိုက္လာျပန္ေရာ။ မခိုင္ စင္ကာပူ ေရာက္ျပီ: မၾကာမီ မၾကီး စင္ကာပူ ေရာက္လာျပန္ေရာ။ တန္:လန္:ေလး စန္:ထြန္းလည္: စင္ကာပူကို မၾကီ:ေကာင္းမႈနဲ. ေရာက္လာျပန္ေရာ။ မခိုင္ အေမရိကား မထြက္ခင္ နင္တို.ေတြ ငါ့ေနာက္ လိုက္ေနၾကတာ မၾကာခင္မွာ နင္တို. အေမရိကားကို ေရာက္လာဦးမယ္လို႕ ေျပာခဲ.ပါတယ္။ သူ နမိတ္ဖက္ခဲ.အတိုင္း မၾကာမွီ စန္:ထြန္းတေယာက္ ေယာင္ေတာင္ေတာင္နဲ. အေမရိကားကို လိုက္လာျပန္ေရာ။ ေျပာပါတယ္ မခိုင္ေနာက္ လိုက္ေနပုံမ်ား။

No comments: