ဘုရားသခင္နဲ. ေတြ႕ရင္

ဘုရားသခင္နဲ. ေတြ႕ရင္ ကြန္ပလိမ္: တက္ခ်င္ပါတယ္။ ဘာလို႕ ညဏ္ေကာင္းတဲ. ေတာ္တဲ. စန္:ထြန္းအျဖစ္ မဖန္တီးခဲ.ပါလိမ့္။ ဘုရားသခင္ မတရားဘူး။
ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားဆီမွာေတာ. ကြန္ပလိမ္: တက္လို႕ မရပါ။ အေၾကာင္းတရားကင္းေသာ အက်ိဳးတရားမရွိလို႕ ေဟာထားတာကိုး။

No comments: