ဗာမွန်သွား ေတာလား - ၂

ေအာက်တိုဘာ ၂၀ တနင်္ဂနေွနေ ့ မနက် ၈ နာရီမှ ကားထွက်မှာဆိုတော့ မနက်စာစားြပီး ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့ေကာင်းမယ့် ေနရာတေွကို ရှာေဖွြကည့်တော့ ေမပယ်ပင်တပင်ေတွ ့တယ်။ ဟိုတယ်ကို ပတ်ြကည့်လိုက်တဲ့အခါ ဝါထိန်နေတဲ့သစ်ပင်ကိုေတွ ့ေတာ့ မဟုတ်ေသးပါဘူး အခန်းကနေတေွ ့လိုက်တာ ဒီအပင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုြပီး ပတ်ရှာြကည့်လိုက်တာ ေနာက်ဆံုးမှာေတွ ့တယ်။ သစ်ရွက်ဝါတေွ အများြကီးလို ့ထင်ရအောင်၊ ဓာတ်ပံုထဲမှာလှအောင် ရိုက်ရတာ ဓာတ်ပံုဆရာ၊ ေမာ်ဒယ်၊ အလင်းအမေှာင်၊ အြပင်အဆင်၊ အဝတ်အစား၊ မိတ်ကပ် အားလံုးေကာင်းမှ ဓာတ်ပံုေကာင်းတပံုရတယ်။ တရုတ်မတအုပ်ကတော့ လမ်းေလှျာက်နေကြတယ်။ ကိုယ်တို ့က အစောကြီးဘွတ်လို ့ ပထမဆံုးထိုင်ခံုရတယ်။ ပထမဆံုးသွားရောက်မယ့် ေနရာကတော့ ဗာမွန်ပြည်နယ် မန်ချက်စတာြမိ ု ့က လင်ကွန်းမိသားစုအိမ်။ အမေရိကန်သမ္မတ အီဗရာဟမ်လင်ကွန်းမှာ သားေလးေယာက်ရိှပေမယ့် သံုးေယာက်က ငယ်ငယ်ကတည်းက ဆံုးပါးသွားတယ်။ သားေရာဘတ် မိသားစုပိုင်ဆိုင်တဲ့အိမ်ဖြစ်ြပီး ဧက ၄၀၀ ေကျာ် ကျယ်ဝန်းတယ်။ Hidene လို ့ အမည်တွင်တယ် ေရှးတုန်းကလက်ရာအတိုင်း ြပင်ဆင်ထားတယ်။ နှစ်ေပါင်း ၂၀၀ ေကျာ်သက်တမ်းရိှတဲ့ စန္ဒရားကိုြမင်တော့ စန္ဒရားတီးသင်ချင်တယ်။ ဘိုတေွကတော့ လင်ကွန်းဦးထုပ်ြကည့်လိုက်၊ စာေတွကို စိတ်ဝင်တစား ဖတ်လိုက်။ ကိုယ်တေွကတော့ ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့ေကာင်းမဲ့ ေနရာကိုရှာေဖွဖို ့ပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ တရုတ်အန်တီြကီးတယောက်က အင်မတန်အသံကျယ်တယ် သူ ့အသံကိုဟိုးအဝေးထဲက ြကားရတယ်။ ဝိုင်းက တက်ြကွရွှင်လန်းေစတာေတာ့ ေကာင်းပါရဲ ့ အသံကျယ်တာြကီးက စိတ်အနေှာင့်အယှက်ြဖစ်စေတယ်။ သူ ့အသံကျယ်ြကီး ြကားရတိုင်း မျက်နှာရံှု ့ြပတယ်။ အနီေရာင်ဂါဝန်ဝတ်ြပီး တံတိုင်းေပါ်တက်ထိုင်ြပီး ပံုစံအမျိုးမျိုးနဲ ့ ရိုက်နေလို ့ အမလေး... ြပ ုတ်ကျမှဒုက္ခ။ လံုြခံ ုေရးဝန်ထမ်းကလာြပီး မတက်နဲ ့လို ့ ေြပာလိမ့်မယ်။ ဝိုင်းက သူကားေပါ်မှာ အနီေရာင်ဂါဝန် ဝတ်မထားပါဘူး ဟုတ်တယ် အပေါ်ကထပ်ဝတ်လိုက်တာ ြဖစ်မယ်။ တရုတ်မတယောက်က ြပတိုက်ထဲကပစ္စည်းတေွကို ကိုင်နေလို ့ ဝိုင်းက မျက်နှာရံှု ့ြပ ြပီး လာ ... သူနဲ ့ေဝးရာကို ြမန်ြမန်သွားမယ် ေတာ်ြကာဝန်ထမ်းကလာေြပာရင် လူေတွြကည့်ြကမှာ။ ြခံဝင်းြကီးက အကျယ်ြကီး တယ်လီစကုပ်လည်းရိှတယ်။ လမ်းြကားေလးက အင်မတန်လှလို ့ ဓာတ်ပံုရိုက်လို ့ေကာင်းတယ်။ ဒုတိယသွားရောက်တဲ့နေရာကတော့  ချက်နပ်ဆိုတဲ့ြမိ ု ့ေလးပါ။ ဗာမွန်ရထားက အသွား ၁၅ မိနစ် အြပန် ၁၅ မိနစ် ြမင်ရတဲ့ရှုခင်းက အင်မတန်လှတယ်။


ေန ့လည်စာကို မက်ေဒါနယ်မှာစားတော့ ကိုယ်တို ့ကမစားဘဲ တောင်ပေါ်လမ်းေလးအတိုင်းေလှျာက်ြပီး ဓာတ်ပံုရိုက်ြကတယ်။ တဖက်လမ်းကိုကူးတော့ ြမစ်ေချာင်းေဘးေလးက အင်မတန်သာယာတယ်။  အင်ပီရီယိုအာမနီဆိုင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ဒစ်စကောင့် အချိန်မရိှတော့တာ နာတာပဲ။ လယ်တောကိုေရာက်တော့ ဂိုေဒါင်အြမင့်ြကီးက ဘာလဲလို ့ေမးြကည့်တော့ ေဆာင်းတွင်းမှာစားဖို ့ တိရစာ္ဆန်စာေတွ သိမ်းဆည်းထားတဲ့နေရာတဲ့။ ြကက်၊ ဘဲ၊ ဝက်၊ ယုန်၊ ြမင်းရိှတယ် ကိုင်ြကည့်လို ့ အစာေကွျးလို ့ရတယ်။ ဟိုင်းြကီးမှာနေတုန်းက အဖေမေွးထားတဲ့ ြကက်တေွကို အစာေကွှျး ေလှာင်အိမ်ထဲသွင်း ြကက်ဥေကာက်ခဲ့ရတယ်။ ဝက်ေမွးတာ ထမင်းရည်တိုက် ေကာင်းေကာင်းေကွှျးေပမဲ့ ဝြဖိ ုးမလာဘူး။ ဝက်က ေမာ်ဒယ်ေလးလို ပိန်ပိန်ေလး။ ဝိုင်းက လယ်ေတာဝင်ေြကးက ၈ ကျပ်တောင် ကိုယ်တေွက နယ်မှာြကီးြပင်းခဲ့တဲ့သူတေွမို ့လို ့ ဒါတေွကမထူးဆန်းဘူး။ ြမို ့သူြမိ ု ့သားတေွအတွက်ကတော့ အထူးအဆန်းြဖစ်နေမှာေပါ့။ လယ်တောက ြကက်ဥ၊ အသီးအရွက်တေွ ဝယ်ချင်ေပမဲ့ သယ်ရမဲ့ခရီးကဝေးလို ့ မဝယ်ြဖစ်တော့ဘူး။ မိုးရွာလာလို ့ ကားေပါ်တက် ေတာ်ေတာ်နဲ ့ကားမထွက်လို ့ ဒီလယ်တောမှာ ဘာမှာြကည့်စရာရိှလို ့ ြကာနေတာလဲလို ့ စူးစမ်းြကည့်လိုက်တော့ အိမ်သာမှာတန်းစီနေကြတာတဲ့။ ခရီးသွားတာ အဲ့ဒီလိုစိတ်ရှည်သည်းခံ ေစာင့်ဆိုင်းရတယ်။ ေဆာင်းဦးရွက်ေြကွခရီးထဲမှာ ၂၀၁၇ မကြီးနဲ ့ နယူးဂျာစီြပည်နယ် ပလစ်ဆိတ်ပန်းြခံက သွားတုန်းနဲ ့ ခုဗာမွန်ခရီးဟာ အလှဆံုးပဲ။ မက်ဟန်တန်တရုတ်တန်းကို ည ၉ နာရီမှရောက်တော့ နှစ်တထောင်ြကက်ဥ ဆန်ြပ ုတ်နဲ ့ ဘဲကင်ဝယ်ခဲ့တယ်။ ဆန်ြပ ုတ်က လူမမာစာပေမဲ့ အဲ့ဒီဆိုင်ကဆန်ြပ ုတ်ေတာ့ြကိ ုက်တယ်။ ရာသီဥတုအေးလို ့ ထမင်းမစားချင်ရင်၊ အစာအိမ်ကို အနားေပးချင်ရင် ဆန်ြပ ုတ်စားတယ်။ ဝက်ဝံေတာင်တက်တဲ့အကေြာင်းကတော့ ေနာက်ပို ့စ်မှပဲ တင်ပါတော့မယ်။

Happy Traveling!
စန်းထွန်း
ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၉။

https://www.taketours.com/new-york-ny/2-day-windham-manchester-fall-foliage-tour-from-new-york-155-9540.html

No comments: