အေမွာင္ခြင္းၾကသူမ်ား...

ခုတေလာ Sales & Marketing Dept မွ လူမ်ား ပေရာဂ်က္တခုရဖို ့ အသည္းအသန္ လိုက္ေနၾကသည္။ ေရႊၿမန္မာကုမၸဏီ၏ ၅၀မီလ်ံတန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးရံု ( Power Plant) တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း တင္ဒါအတြက္ ၿဖစ္သည္။ အာရွအင္အားၾကီးႏိုင္ငံမ်ားၿဖစ္ေသာ တရုတ္၊ အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ ရိွေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးသမၼတလက္ထက္တြင္ အာရွက်ားတေကာင္ ၿဖစ္လာခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ေကာင္းမြန္စနစ္က်သည့္အၿပင္ ဘဏ္စနစ္သည္လည္း ခိုင္မာသည္။ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝသည့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသို ့ ႏိုင္ငံၿခားရင္းႏွီးၿမ ုပ္ႏွံမႈ တဖြဲဖြဲဝင္လာသည္။ တိုင္းၿပည္ဖြံ ့ၿဖိ ုးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္ ၿမွင့္လာသည္။

Coal Fired  Generation  နည္းသည္ ေက်ာက္မီးေသြးကို ေလာင္ကြ်မ္းၿခင္းၿဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြး ရွားပါလာသည္ႏွင့္အတူ ေလထုထဲသို ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္လႊင့္ႏႈန္း၊ စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားကလည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ စိုးရိမ္ရသည္။

Traditional Utilities
Coal Fired Generation
Gavin Power Plant - 1300 MW

သဘာဝဓာတ္ေငြ ့ေတြ ့ရိွၿခင္းက Natural Gas Electricity Generation ၏ အစ ၿဖစ္သည္။ ေစ်းသက္သာေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့က ေက်ာက္မီးေသြးေနရာ ဝင္ယူလာသည္။ Simple Cycle တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ ့အား ေလာင္ကႊ်မ္းၿခင္းၿဖင့္ ေရကို အပူေပးကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္ယူသည္။ ပိုထြက္လာေသာ အပူဓာတ္ကို ေလထုထဲသို ့ ထုတ္လႊင့္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြးထက္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ ထုတ္မႈႏႈန္း နည္းေသာ္လည္း ေလထုညစ္ညမ္းထိန္းခ်ဳပ္ေရးကိရိယာ (Pollution Control Equipment) လိုအပ္သည္။

Natural Gas Electricity Generation
Simple Cycle

Combined Cycle တြင္ ပိုထြက္လာေသာ အပူဓာတ္ကို ေလထုထဲသို ့ မထုတ္လႊင့္ဘဲ ေရကို အပူၿပန္ေပးကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္ယူသည္။ ထိုကဲ့သို ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ Heat Recovery Steam Generator ( HRSG) နည္းလမ္းကို ၁၉၆၂ တြင္ Vogt Power International မွ ပထမဆံုး တီထြင္ခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ HRSG ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီ ၁၀ ခန္ ့သာ ရိွသည္။

Combined Cycle

Nuclear Electricity Generation တြင္ ယူေရနီယံ အသံုးၿပ ုကာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္သည္။  ၂၀၀၇ အထိ ကမၻာေပၚတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ႏူးကလီးယားဓာတ္ေပါင္းဖို  ၄၃၉ ခု ရိွသည္။ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံ သံုးစြဲေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၏  ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏူကလီးယားစြမ္းအင္မွ ရရိွသည္။ ၂၀၁၁ ဂ်ပန္ငလ်င္ႏွင့္အတူ  ဖူကူရီွးမား ႏူးကလီးယား ဓာတ္ေရာင္ၿခည္စိမ့္မႈက တကမၻာလံုးကို ႏူးကလီးယားအႏၱရာယ္ မီးေမာင္းထိုးၿပလိုက္သည္။ လည္ပတ္ေနသာ ႏူးကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ပိတ္ပစ္ဖို ့ ဖိအားေပးသည္။

Nuclear Electricity Generation
Nuclear Process
Nuclear Power Plant

Renewable Energy တြင္ ေၿပာင္းဖူးရိုးတို ့လို စြန္ ့ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္သည္။ ေနေရာင္ၿခည္သံုး ဆိုလာနည္းကလည္း တႏွစ္ပတ္လံုး ေနေရာင္ၿခည္ေကာင္းမြန္စြာ ရရိွေသာ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာ ကိုက္ညီသည္။ ေလရဟတ္ၿဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ၿခင္းသည္ ေလတိုက္ႏႈန္းၿမွင့္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္လိုအပ္ၿပီး ငွက္မ်ား ေသေၾကပ်က္စီးသည္။ ၿမစ္ေခ်ာင္းမ်ားကိုပိတ္ကာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူၿခင္းကလည္း ၿမစ္ေကာၿခင္း၊ သက္ရိွမ်ား၏ ေဂဟစနစ္ ပ်က္စီးၿခင္း၊ ေရၾကီးႏိုင္ၿခင္း အႏၱရာယ္ ရိွသည္။ လက္ရိွတြင္  Combined Cycle သည္ အေကာင္းဆံုးနည္း ၿဖစ္သည္။

Renewable Energy

Alstom SA ၊ Nooter/Eriksen Inc ၊ နယ္သာလန္မွ  NEM ၊ ကိုရီးယားမွ Doosan တို ့ႏွင့္ အၾကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိ ုင္ၿပီးမွ ထိုပေရာဂ်က္ကို ရရိွခဲ့သည္။ စက္ရံုတည္ေဆာက္ေရးသည္ ကုမၸဏီ၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ေရႊၿမန္မာကုမၸဏီမွ ေတာင္းဆိုလာေသာအခါ တည္ေဆာက္ေရးပိုင္းကိုပါ တာဝန္ယူရသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ ၿမစ္ကမ္းေဘးေနရာကို ပညာရွင္မ်ားၿဖင့္ တိုင္ပင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ရသည္။ ၿမန္မာၿပည္၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ သတ္မွတ္ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ရရိွေအာင္ ၿမန္မာၿပည္အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ၿမန္ဆန္တိက်သည္။

ပေရာဂ်က္ အတည္ၿပ ုသည္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ တာဝန္ခြဲေဝေဆာင္ရြက္ရသည္။ Supply Management ဌာနမွ HRSG အတြက္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူေရး၊ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးတာဝန္ယူသည္။ Quality Assurance ဌာနမွ ထိုဝယ္ယူေသာပစၥည္းမ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွမရိွ စစ္ေဆးရသည္။ I & C ( Instrumentation & Control) ဌာနသည္ HRSG အား ထိန္းခ်ဳပ္ေစာင့္ၾကည့္ေသာ Valves ၊ Gates ၊ Transmitters မ်ား ဝယ္ယူရသည္။ ME ( Mechanical Engineer) ဌာနမွ ဖိအားတြက္ခ်က္မႈ ၊ FEA ( Finite Element Analysis) သံုးကာ ဘြိဳင္လာမ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ေရရွည္လည္ပတ္ႏိုင္ေရး တာဝန္ယူသည္။  Pipe Stress Engineering ဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ ပိုက္ဒီဇိုင္းမ်ားကို ဝယ္ယူသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရသည္။

Horizontal HRSG with vertical tubes

Structural Engineering ဌာနသည္ HRSG ၏ လိုအပ္ေသာ စတီးဒီဇိုင္း၊ ဂ်ိဳင့္မ်ား ဆက္သြယ္ၿခင္း အၿပီးသတ္ဒီဇိုင္းဆြဲရသည္။ CAD ဌာနသည္ 2 D ၊ 3 D မိုဒယ္ ေရးဆြဲရသည္။ Thermal Engineering ဌာနသည္ အပူမ်က္ႏွာၿပင္၊ ပိုက္မ်ား၏ အတြင္းဒီဇိုင္း၊ ဘြိဳင္လာ၏ လုပ္ေဆာင္ႏႈန္းကို ေရးဆြဲရသည္။ Product Engineering ဌာနသည္ ပစၥည္းအားလံုး စံခ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရိွမရိွ စစ္ေဆးရၿပီး Project Engineering ဌာနသည္ ပေရာဂ်က္တခုလံုး ေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိ ုးစားရသည္။ Estimating ဌာနသည္ Customer မွာယူေသာ ဘြိဳင္လာ၏ ကုန္က်စရိတ္ ၊ ပေရာဂ်က္ အစမွသည္ လည္ပတ္ေနစဥ္အတြင္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရသည္။ Sales & Marketing  ဌာန၊ Aftermarket & Field Services ဌာနသည္ Customer မ်ားႏွင့္ ညိွႏိႈင္းပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ရၿပီး လည္ပတ္ေနေသာစက္ရံုမ်ား ၿပသနာတခုခုရိွလွ်င္ ခ်က္ခ်င္းေၿဖရွင္းႏိုင္ဖို ့ အဆင့္သင့္ၿဖစ္ေနခဲ့သည္။ ကိုယ္တို ့ Central Engineering ဌာနသည္ ဌာနအားလံုး၏ လိုအပ္ေသာ ေဆာ့ဝဲမ်ားကို ေရးသားေပးရသည္။

HRSG Flow

လေပါင္းမ်ားစြာ ပင္ပန္းခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ေတာ့ ေရႊၿမန္မာလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးရံုၾကီးကို ေအာင္ၿမင္စြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ၿမန္မာလူမ်ိဳးအားလံုး ဂုဏ္ယူခ်စ္ခင္ၾကေသာ ပထမဆံုးအမ်ိဳးသမီးသမၼတ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ၿမိ ု ့ေတာ္အသစ္တည္ေဆာက္မည့္အစား ၿမန္မာၿပည္အလယ္ပိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးရံုတခု၊ တနသာၤရီကမ္းရိုးတန္းေဒသတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးရံုတခု တည္ေဆာက္မည္။ ပိုလွ်ံပါမွ ႏိုင္ငံၿခားသို ့ တင္ပို ့ေရာင္းခ်မည္ဟု ဆိုသည္။ ထားဝယ္စီမံကိန္းေၾကာင့္ တနသာၤရီကမ္းရိုးတန္းသည္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ အခ်က္အခ်ာ ၿဖစ္လာသည္။ သေဘၤာမ်ားသည္ စကၤာပူထိ ခုတ္မေမာင္းေတာ့ဘဲ တနသာၤရီေဒသမွတဆင့္ ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္ဖက္သို ့ သြားၾကသည္။ တနသၤာရီသည္ စကၤာပူကို ေက်ာ္တက္သြားသည္။


စပိန္ကုမၸဏီ Initec Energia မွ MPX ကုမၸဏီအတြက္ ဘရာဇီးတြင္ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေပးေသာ Parnaiba ပေရာဂ်က္၊ ဂ်ာမန္ကုမၸဏီ Siemens မွ စကၤာပူတြင္ တည္ေဆာက္ေသာ Tuas ပေရာဂ်က္၊ ေရႊၿမန္မာကုမၸဏီမွ တည္ေဆာက္ေသာ ေရႊၿမန္မာပေရာဂ်က္ ေအာင္ၿမင္မႈအထိမ္းအမွတ္ ဂုဏ္ၿပ ုေန ့လည္စာ တည္ခင္းသည္။ ေတာင္အေမရိက အစားအစာ၊ စကၤာပူမွ နာမည္ၾကီး Prawn Noodles ႏွင့္အတူ ၿမန္မာအစားအစာ ဝက္သားပုန္းရည္ခ်က္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ေၾကာ္တို ့ၿဖင့္ ဧည့္ခံခဲ့သည္။ ၿမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေန၍ မုန္ ့လံုးေရေပၚ၊ ေရႊရင္ေအးတို ့ၿဖင့္ ေကႊ်းေမြးေသာအခါ အခ်ိဳၾကိ ုက္ေသာ အေမရိကန္မ်ား အၾကိ ုက္ေတြ ့ခဲ့သည္။


စက္ရံုသို ့ သြားေရာက္လည္ပတ္ေသာအခါ စက္ရံုလည္ပတ္ပံုအေၾကာင္း စက္ရံုမႈးမွ ရွင္းၿပသည္။ စက္ရံုမွ စြန္ ့ပစ္ေရကို သန္ ့စင္ၿပီးမွ စြန္ ့ထုတ္ပံု၊ ေလထုထဲသို ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို သက္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္း စြန္ ့ပစ္ပံု၊ ေရအေသြးညံ့လွ်င္ ပိုက္မ်ား ပ်က္စီးေသာေၾကာင့္ ဘြိဳင္လာထဲ ေရမထည့္မွီ PH ပမာဏ ထိန္းညိွပံု၊ ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ၿဖစ္ၿဖစ္ အေရးေပၚအေရးအေၿခအေနတြင္ စက္ရံုလည္ပတ္မႈ ရပ္တန္ ့သြားေအာင္ စီမံထားပံု၊ အပူခ်ိန္လြန္ကဲလာလွ်င္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းစနစ္၊ စက္ရံုမွ ဘြန္း..ဘြန္း..ဘြန္း ၿမည္သံ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ နည္းစနစ္ရွာေဖြေနပံုမ်ားကို ရွင္းၿပသည္။

ဘြိဳင္လာကို အမွတ္တမဲ့ သြားထိမိသည့္အခါ

ေအာင္ညေလးဂ်..ပူလိုက္တာ...


ပူေပမေပါ့။ ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္လ်က္ အိပ္ေပ်ာ္ေနတာ ဘထၳရီတံုးၾကီးကို သြားထိမိတာကိုး။ ေတာ္ေသးတယ္ နီရံု နီသြားလို ့။ တကယ့္ ဘိြဳင္လာနဲ ့မ်ား ထိလို ့ကေတာ့...။

ငါ့နဲ ့ေနာ္ Orientation ၿပီးသြားတာေတာင္မွ အိမ္မက္ထဲ ထည့္မက္ေနရတယ္လို ့...အဟက္..အဟက္...

စန္းထြန္း
ေမ ၆၊ ၂၀၁၂။

(HRSG ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မွားယြင္းမႈရိွပါက စာေရးသူ၏ အားထုတ္မႈ ေပါ့ေလ်ာ့မႈေၾကာင့္သာ ၿဖစ္သည္။ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဂူဂယ္ႏွင့္ ကုမၸဏီ Presentation Slides မ်ားမွ ရယူပါသည္။)

10 comments:

ညိမ္းႏိုင္ said...

စန္းထြန္းအိမ္မက္က ေကာင္းလိုက္တာ...၊ဒါနိမိတ္
ေျပးတာပဲျဖစ္ရမယ္....၊၂၀၁၅ေနာက္ပိုင္းမွာတကယ္
ျဖစ္လာမယ့္အိမ္မက္ေလးပဲဟ....၊ေနာက္ဆံုးက်မွ
ဘတၳရီတုံးႀကီးသြားထိမိတာကေတာ့...ဟ..ဟ...ဟ
:)))

Iora said...

အဟက္ အဟက္...
အိုုင္အိုုရာ

ျမစ္က်ဳိးအင္း said...

ဒီလို အိမ္မက္မ်ဳိး တကယ္ျဖစ္ခ်င္တယ္။ လူမွန္ေနရာမွန္ေတြ ေရာက္လာရင္ ဒီ့ထက္ေကာင္းတဲ့ အေျခအေနေတာင္ ေရာက္မွာပါ။

ကိုရင္ said...

ေနာက္ဆံုးမွ ဘယ္လထီတုန္းၾကီး သြားထိရတယ္လို႔ကြာ :D

mstint said...

စန္းစန္းပို႔စ္ကို ဖတ္ေတာ့မယ္ဆိုကထဲက ဗဟုသုတေတြ တစ္ေလွႀကီးရေတာ့မယ္ဆိုတာ တြက္ထားၿပီးသား း)
အိပ္မက္ထဲက ေဆာင္းပါးေကာင္းေလးအတြက္ ေက်းဇူးပါေနာ္ :P
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

san htun said...

အတိတ္ေကာင္း နမိတ္ေကာင္းပါ ခင္ည..

san htun said...

အဟြပ္..အဟြပ္..:D

san htun said...

ကုိၿမစ္ စကားကို ေထာက္ခံပါ၏

san htun said...

နာသကြာ..တကယ္ၿဖစ္လိုက္ပါေတာ့လား..

san htun said...

တီတင့္ေရ အိမ္မက္ထဲကအတိုင္းဆိုရင္ သိပ္ေကာင္းမွာပဲ...